Layan!!

Jumaat, 13 Julai 2012

Zaman Khulafa Ar-Rasyidin


BAB 10: MASALAH KHILAFAH
Pada zaman Rasulullah s.a.w. yang menjadi pemimpin masyarakat dan negara ialah baginda sendiri. Beliau memegang dua macam kekuasaan; kekuasaan agama dan kekuasaan dunia. Sebagai pemimpin agama, beliau menerima syariat (wahyu) dari Allah S.W.T., dan sebagai pemimpin dunia (politik) beliau melaksanakan syariat itu. Dengan kewafatannya selesailah tugasnya sebagai pembawa syariat, akan tetapi sebagai pemimpin dunia, tugasnya belum lagi selesai, dan perlu disambung. Dan mereka yang menyambung atau ‘mengganti’ tugas-tugasnya inilah yang disebut ‘Khalifah’ (Pengganti Nabi). Ada pun gelaran ‘Al-Rashidin’ yang diberikan kepada Khalifah-Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq, Umar Al-Khattab, Usman Affan dan Ali bin Abu Talib tersebut, itu kerana mereka dipandang sebagai Khalifah yang sempurna dan diberi petunjuk untuk melaksanakan Syariat Islam dengan ikhlas.
1. ALIRAN-ALIRAN FAHAM TENTANG KHILAFAH
Pada dasarnya terdapat dua aliran yang besar mengenai masalah jawatan khalifah selepas Rasulullah. Pertama aliran yang berpendapat bahawa jawatan ini haruslah dipegang oleh keturunan tertentu. Dan keduanya mereka yang berpendapat sebaliknya, iaitu jawatan ini tidaklah harus dipegang oleh sesuatu keturunan tertentu.
Mengenai aliran pertama ini, ianya terbahagi kepada dua puak pula. Puak pertama memperjuangkan agar jawatan ini dipegang oleh keturunan Quraisy sahaja, iaitu dari kalangan Muhajirin. Pendapat yang mendapat sokongan majoriti (Ra’yul-jumhur) ini dipelopori oleh Abu Bakar Al-Siddiq, Umar Al-Khattab, Abu Ubaidah AI-Jarrah dan lain-lain sahabat berdasarkan Hadis “Imam itu dari kalangan Quraisy”. Seperti kata lbnu Khaldun, sebabnya jawatan khalifah itu dikhaskan kepada orang-orang Quraisy ialah kerana mereka lebih maju daripada kabilah-kabilah lain yang menyebabkan kepimpinan mereka diakui oleh semua pihak (majoriti). Sekiranya khalifah dilantik dari kalangan mereka, adalah dijangka yang tidak akan ada mana-mana kabilah yang berani menentangnya.
Tentang puak yang kedua dari aliran pertama ini, mereka menuntut agar jawatan khalifah dikhaskan kepada keluarga Bani Hashim sahaja, atau lebih tepat, dari kaum kerabat Rasulullah sendiri. Puak ini diperjuangkan oleh Ali bin Abu Talib dan penyokong-penyokongnya, dengan alasan yang sama seperti yang dikemukakan oleh golongan pertama tadi. Sebab itu ketika membidas hujah Abu Bakar tersebut, Ali berkata: “Mereka berhujah dengan berdasarkan pada pokok (puak Quraisy), tetapi mereka lupa buahnya (keluarga Nabi)”. Ertinya ketika Abu Bakar membangkitkan soal hak Quraisy untuk memegang teraju pemerintahan, keturunan Quraisy yang lebih dekat kepada Nabi dilupakan. Walau bagaimanapun Ali kemudiannya tunduk juga kepada pendapat majoriti, iaitu setelah kematian isterinya Fatimah binti Muhammad yang dikatakan kuat berkempen untuk suaminya menjadi khalifah, serta tidak mengiktiraf Abu Bakar AI-Siddiq.
Ada pun aliran yang kedua – bahawa jawatan khalifah tidak semestinya didasarkan kepada keturunan atau keluarga tertentu – ianya merupakan pendapat golongan Ansar. Sebagai hujahnya, mereka mengatakan bahawa merekalah yang banyak memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat Islam serta memberi perlindungan di kala Nabi dan golongan Muhajirin terpaksa meninggalkan Makkah. Ataupun sebagai suatu tolak ansur, biarlah orang-orang Ansar mempunyai ketua mereka sendiri dan orang-orang Muhajirin mempunyai ketua sendiri juga. Bagaimanapun pendapat ini ditewaskan oleh aliran “pro-Quraisy” tadi. Penerimaan mereka berlaku di Balai Bani Saidah ketika orang-orang Ansar sedang merancang untuk melantik tokoh-tokoh dari kalangan mereka, tiba-tiba datanglah Abu Bakar, Umar dan Abu Ubaidah yang kemudiannya berjaya mematahkan hujah-hujah golongan Ansar ini. Dan serentak itu juga mereka membaiat Abu Bakar AI-Siddiq sebagai Khalifah yang pertama.
2. SISTEM PEMILIHAN KHALIFAH
Pada hakikatnya Islam tidaklah menetapkan sistem tertentu dalam pemilihan seseorang khalifah atau pemimpin. Apa yang dituntut hanyalah agar dihormati konsep ‘syura’ (Ali Imran: 159, Al-Syura: 38), iaitu semacam sistem demokrasi menurut fahaman biasa. Bagaimanapun sistem demokrasi Islam ini pun ada batasannya pula, iaitu permesyuaratan hanyalah dibenarkan dalam soal-soal yang masih kabur hukumnya dalam Islam (Zhanni), sedangkan dalam soal-soal yang sudah jelas dan tegas (Qat’i) hukum-hukumnya, seperti hukuman sebat dan potong tangan, mesyuarat tidak perlu lagi. Yang diperlukan hanyalah setakat bagaimana hendak menjalankan hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan itu.
Justeru tiadanya sistem tertentu dalam pemilihan seseorang khalifah itulah maka timbulnya berbagai cara dalam pemilihannya. Dalam konteks ini, terdapat empat (4) cara yang dilakukan ketika melantik Khulafaur-Rashidin. Pertamanya melalui Bai’at atau pemberian taatsetia, seperti yang dilakukan terhadap Abu Bakar AI-Siddiq, yang mana berlangsung dalam dua peringkat. Peringkat pertama dinamakan ‘Al-Bai’ah Al-Khassah’, iaitu pemberian taat setia dari golongan-golongan yang khas di dalam perhimpunan di Saqifah Bani Saidah saja. Kemudiannya baru Abu Bakarmenerima’AI-Bai’ah AI-’Ammah; iaitu pemberian taat setia oleh rakyat jelata pada hari yang kedua di Masjid Nabi.
Cara yang keduanya ialah melalui wasiat, seperti yang berlaku pada Umar AI-Khattab apabila dia ditunjuk sebagai pengganti oleh Abu Bakar sendiri. Perlunya ditunjuk penggantinya lebih dulu ialah memandangkan suasana genting ketika itu, baik di dalam mahupun di luar negeri. Sebab itu Abu Bakar mencadangkan nama Umar, dan kebetulan nama ini jugalah yang disetujui oleh sahabat-sahabat. Jadi dengan persetujuan ramailah baru diperintahkannya agar Usman Affan menulis dikri yang menetapkan Umar sebagai penggantinya. Jadi sungguhpun pemilihan Umar adalah menurut sistem wasiat, tetapi telah mendapat sokongan ramai juga.
Ketiganya melalui sistem Syura, iaitu pemilihan khalifah ditentukan oleh Majlis Mesyuarat. Cara ini dilakukan oleh Umar dengan mencalonkan enam orang sahabat besar, iaitu Usman Aff an, Ali bin Abu Talib, Talhah bin Ubaidullah, Zubair AI-Awwam, Saad bin Abi Waqas dan Abdul Rahman bin Auf. Sedangkan anaknya Abdullah cuma layak sebagai seorang saksi dalam mesyuarat sahaja, tidak sebagai calon. Setelah bemesyuarat sesama mereka, akhirnya Usman dan Ali sahaja yang berjaya masuk ke peringkat ‘final’. Tetapi setelah ditinjau pendapat rakyat, ternyata mereka lebih memilih Usman, kerana sebab-sebab tertentu:
1.                    Usia Usman lebih tua daripada Ali.
2.                    Keinginan rakyat untuk mengubah selera dari corak pemerintahan yang tegas dan keras oleh Umar kepada corak yang lunak dan toleransi. Sikap Ali yang keras hanya akan melanjutkan tradisi ketegasan Umar belaka.
3.                    Kemungkinan menarik kembali jabatan khalifah nanti dari Usman (Bani Umayyah) adalah lebih besar daripada Ali (Bani Hashim).
4.                    Kemungkinan adanya lobi-melobi dalam kalangan orang-orang Umayyah yang sangat menginginkan agar jabatan khalifah itu dipegang oleh mereka.
Suatu hakikat yang perlu diperhatikan dalam pemilihan Umar dan Usman ialah bahawa sungguhpun nama-nama mereka telah dicalonkan sebelumnya, namun mereka bukanlah putera kepada khalifah sebelumnya. Abu Bakar tidak menetapkan puteranya, sedang Umar sendiri hanya memberi hak saksi sahaja kepada anaknya Abdullah. Ini sejajar dengan pendapat Al-Mawardy, bahawa “Apabila seseorang Imam bermaksud mengangkat seorang Putera Mahkota, maka wajiblah ia berdaya upaya mencari yang lebih berhak dan lebih cukup syarat-syaratnya”.
Akhirnya perlantikan Khalifah juga dibuat melalui jalan kekerasan, iaitu apabila rakyat bertindak menggulingkan pemerintah yang gagal menjalankan keadilan. Cara seperti ini berlaku apabila saluran-saluran biasa untuk memilih pemimpin-pemimpin dengan bebas sudah tertutup. Ini berlaku terhadap Usman sendiri yang didakwa telah membuat berbagai kesilapan dan kezaliman. Dan apabila beberapa orang sahabat terkemuka cuba memberi nasihat agar dia (Usman) beristirehat dan mengundurkan diri, dijawabnya: “Kenapa aku akan menanggalkan pakaian yang telah dipakaikan Tuhan kepadaku?” Akibatnya kebencian rakyat tidak dapat dibendung-bendung lagi, hingga meletuslah pemberontakan yang membawa kematiannya sendiri. Dalam suasana inilah Ali dilantik oleh penduduk-penduduk Madinah yang memandangnya sebagai tokoh yang paling layak untuk menjadi khalifah, di samping sokongan dari pemberontak-pemberontak yang datang dari wilayah-wilayah Islam yang lain.
Pada mulanya Ali menolak pemilihan rakyat itu, sebab katanya: “Ini bukanlah urusan kamu. Ini adalah urusan orang-orang yang ikut bertempur di Badar. Mana Talhah, mana Zubair, mana Saad?” Bagaimanapun setelah didesak malah dipaksa oleh pemberontak-pemberontak tersebut, akhimya Ali menerima juga pemilihannya. Dan atas kehendak pemberontak juga, Talhah dan Zubair yang berada di Madinah turut membaiatnya. Jadi sungguhpun perlantikan Ali dilakukan secara paksaan tetapi ianya menurut persetujuan rakyat terbanyak ketika itu yang mengira tidak ada calon lain yang lebih layak daripada Ali. Dan penolakan Ali terhadap pencalonannya itu pun menasabah juga, kerana urusan perlantikan bukannya dapat dilakukan secara sewenang-wenang sahaja, sebaliknya haruslah diputuskan oleh tokoh-tokoh pembesar. Tetapi penerimaannya selepas itu adalah juga wajar memandangkan suasana (darurat) ketika itu yang sama tidak mengizinkan berlangsungnya mesyuarat seperti biasa.
Demikianlah beberapa cara dan sistem yang dilakukan ketika melantik Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Wujudnya unsur-unsur pemilihan (dengan bebas) itulah yang menyebabkan mereka dinamakan ‘Khulafaur-Rashidin’, sedangkan khalifah-khalifah selepasnya tidak lagi digelar ‘Al-Rashidin’, sebab mereka tidak dipilih bahkan dilantik oleh khalifah-khalifah sebelumnya untuk mewarisi takhtanya. Ketika mengulas tentang sistem monarki ini, lbnu Khaldun berkata: “Mengangkat Putera Mahkota dengan maksud menurunkan kedudukan Kepala Negara kepada anak, bukanlah dari maksud-maksud keagamaan. Sepatutnya dilakukan dengan niat yang baik, kerana dikhuatirkan akan dipemain- mainkan atau disia-siakan jabatan-jabatan keagamaan”. Apa yang dimaksudkan dengan ‘mempermain-mainkan’ di sini ialah dijadikannya barang pusaka dan dimonopolikan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan