Layan!!

Khamis, 12 Julai 2012


BAB 7: TERDIRINYA NEGARA ISLAM MADINAH
Sewaktu Rasulullah tiba di Madinah dengan disambut oleh muzik dan nyanyian, di sana terdapat golongan bangsa Arab, bangsa Yahudi serta golongan-golongan kecil lain yang kebanyakannya masih hidup secara primitif. Bangsa Arab terdiri dari puak-puak Aus dan Khazraj yang asalnya adalah dua beradik seibu-sebapa. Sedangkan golongan Yahudi yang jumlahnya 4,400 orang itu berpecah kepada Bani Qainuqa’, Bani Nadhir dan Bani Quraidzah serta suku-suku kecil yang lain. Suku-suku Yahudi ini berasal dari Palestin, setelah kerajaan mereka di sana dihancurkan oleh Maharaja Titus dari Rom pada tahun 70 M.
Dalam membandingkan usaha-usaha Nabi di Makkah dengan di Madinah, terdapatlah jurang perbezaan yang nyata.  Jika di Makkah yang ditekankan ialah soal AQIDAH dan pembentukan peribadi Muslim, maka di Madinah ianya lebih tertumpu ke arah pembentukan masyarakat atau Negara Islam. Di Madinahlah Nabi baru dapat menerapkan Islam sebagai ‘Nizhamul-hayat’ (peraturan hidup), sebagai ‘way of life’ yang lengkap.
1. USAHA-USAHA AWAL
i) Pembinaan Masjid
Usaha pertama yang didayungkan oleh Nabi dalam menyatupadukan masyarakat Islam ialah mewujudkan tempat ibadat dan pusat dakwah. Bertempat di tanah kepunyaan Sahl dan Suhail bin Amr, dua orang anak yatim di bawah jagaan As’ad bin Zurarah, sebuah masjid didirikan dengan kerjasama orang-orang Muhajirin dan Ansar termasuk Nabi sendiri. Tanah yang dibeli dengan harga 10 dinar ini memangnya sebelum ini pun merupakan kawasan yang digunakan oleh As’ad dan sahabat-sahabatnya sebagai tempat bersolat. Dengan bantuan Usman Affan, masjid tersebut dapat diperluaskan oleh Nabi setelah dibayar harganya. Selesai sahaja pembinaan tersebut lalu didirikan pula rumah-rumah kediaman Nabi.
Bentuk asal masjid ini mudah sekali. la mempunyai sebuah ruangan terbuka yang luas, keempat temboknya dibuat dari batu-bata dan tanah, atapnya sebahagian terdiri dari daun kurma dan sebahagian lagi dibiarkan terbuka, dengan salah satu bahagian lagi untuk kegunaan fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal. Misalnya di ‘Suffa’ (bahagian masjid yang beratap), terdapat orang-orang yang serba kekurangan menghuninya, sehingga mereka digelar ‘Ahli Suffa’ (Penghuni Suffa) yang belanja hidupnya bergantung kepada harta kaum Muslimin sendiri.
Dari segi fungsinya, mulanya kaum Muslimin menjadikan masjid sebagai pusat pelbagai guna, iaitu bukan sekadar untuk tujuan ibadat sahaja, bahkan juga untuk tujuan keduniaan seperti urusan perniagaan atau memperdengarkan syair-syair. Bagaimanapun kerana terjadinya hiruk-pikuk sehingga menenggelamkan suara para Musallin (yang bersolat), maka Umar Al-Khattab lalu memisahkan tempat-tempat yang dikhaskan untuk urusan-urusan ibadat dengan keduniaan. Walau apapun juga, namun di masjidlah pusatnya di mana Nabi menggerakkan pentadbiran negara atau menjalankan hukuman. Ini kerana dalam Islam tidak wujud apa yang dinamakan ‘sekularisme’, iaitu pemisahan antara urusan keagamaan dengan keduniaan seperti ajaran Kristian.
Dengan terdirinya pusat ibadat yang sekaligus merupakan pusat pentadbiran juga, mulalah usaha-usaha dakwah dilipatgandakan. Tidak begitu sukar pekerjaannya kali ini kerana masyarakat Madinah lebih mengerti dan mudah dibentuk. Hasilnya dalam masa yang singkat sahaja Islam mempengaruhi masyarakat Madinah, hingga pendita besar Yahudi, iaitu Abdullah bin Salam pun turut memaklumkan keislamannya. Dengan bertambahnya umat Islam ini maka sulitlah memanggil mereka untuk menunaikan solat. Hanya setelah azan diadakan dengan Bilal bin Rabah sebagai muazzinnya, mudahlah bagi kaum Muslimin mendengarnya. Bagaimanapun orang-orang Yahudi semakin menampakkan kejengkelan mereka, kerana mereka sedar betapa dalamnya pengertian azan dalam konteks pembentukan dan perpaduan umat Islam.
ii)  Hubungan Sosial
Selaras dengan pembinaan masjid tersebut, Rasulullah lalu menumpukan perhatiannya ke arah mengadakan hubungan sosial dalam kalangan masyarakat Muslim Madinah, iaitu dengan cara mempersaudarakan antara sesama Ansar dan Muhajirin ataupun sebaliknya. Dengan Baginda sendiri memulakan persaudaraannya dengan Ali bin Abu Talib, maka Abdul Rahman bin Auf lalu dipersaudarakan dengan Saad bin Rabi’, Zubair AI-Awwam dengan Abdullah bin Mas’ud, Jaafar bin Abu Talib dengan Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah dengan Saad bin Muaz, Ammar bin Yasir dengan Huzaifah Al-Yaman, Salman AI-Farisi dengan Abid-Darda’ dan lain-lainnya.
Tujuan asasinya ialah hendak mengeratkan hubungan antara suku Aus dengan Khazraj yang dulunya saling bermusuhan di samping menghilangkan kesepian orang-orang Muhajirin kerana terpaksa meninggalkan sanak saudara dan harta benda mereka di Makkah. Kesan dari pertalian seperti ini mewujudkan perasaan kekeluargaan, sayang-menyayangi dan hormat-menghormati sehingga ke peringkat pesaka-mempesakai (Bagaimanapun hukum warisan ini dihapuskan oleh Rasulullah kemudiannya). Misalnya Bilal bin Rabah yang telah dipersaudarakan dengan Abi Ruwaihah, masih tidak dapat melupakan ‘saudaranya’ itu meskipun sudah lama berlalu. Suatu ketika Bilal pergi berperang di Sham lalu menetap di sana. Kemudian di masa pemerintahan Umar Al-Khattab, dan di waktu dewan-dewan pentadbiran diatur, beliau menyoal Bilal tentang kepada siapa dewan Sham hendak diserahkan. Bilal lalu menamakan Abi Ruwaihah kerana katanya: “Aku tidak sampai hati meninggalkannya, kerana adanya hubungan persaudaraan yang telah diikatkan oleh Rasulullah antara aku dengannya”. Mendengarnya Umar pun memenuhi permintaan itu.
Demikian sekadar hubungan antara sesama Muslim. Adapun antara Muslim dengan bukan Muslim, dasarnya telah digariskan oleh Al-Quran: “Allah tidak menegah kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dari mereka, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang jujur“(Al-Mumtahinah: 8). Atas dasar inilah umat Islam dihalalkan mengahwini wanita Kitabi (Al-Maidah: 5). Di samping memerintahkan si anak mempergauli ayahnya dengan baik meskipun dia seorang musyrik (Luqman: 15), ditegah pula agar tidak berdebat dengan ahli-ahli Kitabi kecuali dengan cara yang baik (Al-Ankabut: 46).
Diriwayatkan bahawa Muhammad sering menghadiri majlis perkahwinan mereka, mengusung jenazah mereka, melawat pesakit-pesakit mereka malah meraikan mereka. Sewaktu rombongan kaum Nasrani Najran menziarahinya, Baginda membentangkan tudungnya agar mereka duduk. Suatu tauladan yang indah bagaimana Baginda memperlakukan orang-orang bukan Islam dengan budi-bicara yang halus ialah ketika seorang Yahudi, Zaid bin Safanah mempiutangi Baginda. Dan apabila Baginda terlewat membayarnya kerana kesempitan, datanglah Zaid seraya memegang leher baju Muhammad sambil menempelaknya kerana kelambatan tersebut. Melihat kebiadabannya Umar lalu menghunuskan pedangnya hendak membunuh Zaid, tetapi ditegah oleh Nabi sambil berkata: ‘Tidakkah lebih baik kiranya engkau menasihatiku agar membayar dengan sebaik-baiknya, dan menasihatinya agar dia pun menagih hutangnya dengan baik?” Lantaran begitu kagum terhadap kelunakan Muhammad itu, maka di saat itu juga Zaid memaklumkan hasratnya memeluk Islam.
iii) Pemulihan Ekonomi
Akibat langsung daripada penyatuan masyarakat Islam tersebut ialah wujudnya semangat saling membantu sehingga meliputi segenap bidang  ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang Muhajirin, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi” (Al-Anfal: 72).
Wujudnya kerjasama yang tidak terbatas antara kaum Ansar dengan Muhajirin membuatkan orang-orang Muhajirin sampai tidak tergamak untuk menerimanya. Kepada mereka diberikan tanah dan tempat kediaman oleh Ansar, tetapi ditolak dengan baik oleh Muhajirin kerana mereka enggan kehidupan mereka menjadi beban kepada orang lain. Sampai begitu eratnya persaudaraan Abdul Rahman bin Auf dengan Saad bin Rabi’ hingga kepada Abdul Rahman ditawarkannya separuh daripada kebunnya, rumahnya, ternakannya dan malah salah seorang daripada isteri-isterinya pun sanggup diberikannya juga! Tetapi niat sebaik ini ditolaknya dengan ikhlas sambil meminta ditunjukkan kepadanya di mana letaknya pasar untuknya memulakan perniagaan.
Dan di sanalah ia berdagang mentega dan lembu keju, sehingga dalam masa yang singkat ia dapat mencapai kekayaan kembali. Selain Abdul Rahman, ramai lagi kalangan Muhajirin berbuat demikian. Ini tidaklah menghairankan kerana orang-orang Makkah memang dulunya cekap dalam perniagaan, hingga pernah dikatakan: Dengan perdagangannya itu ia dapat mengubah pasir Sahara menjadi emas!
Di antara usaha-usaha pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi ialah mendirikan pekan orang-orang Islam berhampiran dengan pasar Yahudi Bani Qainuqa. Akibatnya pasar Yahudi itu terancam hingga menimbulkan kemarahan besar kepada mereka. Apa lagi Nabi sendiri sangat mengambil berat tentang keadaan tersebut agar semuanya berjalan lancar, serta mengawasinya agar tidak terdapat sebarang penipuan.
Selain berniaga, orang Muhajirin juga bertani, mengurus dan menyelenggarakan kebun tamar orang Ansar. Misalnya Asma binti Abu Bakar serta suaminya Zubair AI-Awwam mempunyai sebidang tanah kebun baru dan seekor unta dan keldai. Setiap hari Asma sendiri mengurus binatang-binatangnya di samping mengairi kebunnya. Dan di rumah pula dia bekerja membancuh tepung untuk dijadikan roti. Selain Zubair, keluarga-keluarga Abu Bakar, Umar, Ali dan lain-lainnya turut terjun ke dalam pertanian. Bagaimanapun memang ada yang serba kekurangan, seperti golongan’Ahli Suffah’ tersebut.
iv) Perjanjian Politik
Penduduk Madinah merupakan suatu kelompok masyarakat majmuk (plural society) dengan nilai-nilai sendiri dan terpisah. Dan memangnya menjadi bawaan masyarakat seperti ini untuk bertelagah dan bermusuh-musuhan, seperti yang pernah berlaku dalam Perang Buath antara golongan Aus dengan Khazraj dan lebih-lebih lagi antara bangsa Arab dengan Yahudi. Maka demi mewujudkan persefahaman dalam kalangan anggota masyarakat yang hampir mustahil dapat bersatu-padu itu, Nabi lalu mengadakan perjanjian dengan orang-orang bukan Islam.
Butir-butir perjanjian yang dinamakan ‘Sahifah Madinah ini secara kasarnya adalah seperti berikut:
1.  Kaum Yahudi hidup berdamai bersama-sama dengan kaum Muslimin;  kedua belah pihak bebas memeluk dan mengamalkan agama masing-masing.
2. Kaum Muslimin dan Yahudi wajib bertolong-tolongan untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Mereka dengan bahu membahu harus menangkis setiap serangan terhadap kota Madinah.
3. Perdamaian dengan golongan ketiga hendaklah dengan persetujuan pihak lain.
4. Sesiapa sahaja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib diperlindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim dan bersalah, kerana Allah menjadi pelindung orang-orang yang baik dan berbakti.
5. Sekiranya timbul perselisihan antara kaum Yahudi dengan Muslimin,jika dikhuatiri dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diingini, maka urusan itu hendaklah dirujuk kepada Allah dan Rasul. Rasulullah adalah Pemimpin Umum bagi penduduk Madinah.
Demikian antara lain ciri-ciri utama dokumen politik tersebut. Dari segi kepentingan sejarah, Perjanjian Madinah ini merupakan perlembagaan tertulis yang pertama sekali dalam dunia. Seperti kata Prof. Muhammad Hamidullah: ‘The first written constitution of a state ever promulgated by a sovereign on human history”.
Suatu hal yang agak menakjubkan ialah bagaimana golongan Yahudi sanggup mengakui kepimpinan Rasulullah tersebut. Sebenamya dengan mengkaji watak Yahudi tersebut, kesanggupan dan persetujuan mereka itu tidak lain merupakan manifestasi sikap opportunistik mereka. Ini samalah seperti amalan Komunis (pengasasnya Marx adalah seorang Yahudi juga) seperti yang ditegaskan oleh Stalin: “Dalam segala waktu kita bersedia membuat perjanjian dengan musuh kita asalkan perjanjian itu kemudian menjadi alat bagi kita membinasakan musuh itu!”
Itu dari suatu segi. Dari segi lain pula, Dr. Israel Wilfinson menganggap bahawa penerimaan mereka tersebut adalah kerana takut kepada ancaman Rom (Byzantine) yang melalui kerajaan Ghassan dulu telah pernah mengazab-sengsarakan orang-orang Yahudi. Khabarnya orang-orang Arab telah melaporkan kesulitan hidup mereka di Madinah kerana tanah-tanah yang subur sudah dalam genggaman Yahudi, hingga mereka terpaksa memburuh sahaja kepada Yahudi. Maka dengan pertolongan dan tipu muslihat Abu Jubailah sebagai Ketua Tentera Ghassan, hampir kesemua ketua-ketua Yahudi yang terkemuka di Madinah dibunuhnya. Dengan inilah baru orang-orang Arab dapat bernafas semula serta menyaingi Yahudi. Jadi oleh kerana tragedi inilah orang-orang Yahudi macam terpaksa menyetujui kepimpinan Muhammad, demi survival mereka juga.
2. PROSES PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM
Ada dua aspek yang ingin diberi perhatian di sini. Pertama, mengenai pembentukan Negara Islam Madinah itu sendiri yang dilakukan menurut lunas-lunas demokrasi. Sebelum berlakunya Hijrah, Rasulullah telah mengadakan ikatan setia dengan orang-orang Arab Madinah dalam tiga peringkat, iaitu pada tahun-tahun ke-11, 12 dan 13 sesudah Nabi diutus. Perjanjian ini diadakan di Aqabah, hingga lebih terkenal sebagai Bai’atul-Aqabah. Pada hakikatnya perjanjian-perjanjian ini adalah semacam kontrak yang jelas untuk mendirikan sebuah negara Islam yang pertama sekali. Kontrak ini memberi mandat (kekuasaan) kepada Baginda dan menyatakan penyataan ketaatan yang menyeluruh terhadap kepimpinannya.
Mandat tersebut kemudiannya diperkukuhkan lagi selepas Nabi menetap di Madinah, iaitu dengan mengadakan perjanjian bertulis dengan golongan bukan Islam. Di antara isi kandungan’Sahifah Madinah’ tersebut, yang terpenting sekali dalam konteks ini ialah pengakuan atau pengiktirafan penduduk-penduduk Madinah, termasuk golongan bukan Islam, terhadap Muhammad sebagai Pemimpin Tertinggi mereka.
Demikianlah proses terbentuknya Negara Islam yang pertama dalam sejarah seperti yang dibicarakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Dengan ini terbuktilah sahnya kepimpinan Rasulullah di Madinah, dan kelirunya dakwaan kalangan Orientalis bahawa Muhammad adalah seorang ‘perampas kuasa’ dari tangan calon sebenar, iaitu Abdullah bin Ubayy.
Ada pun tentang aspek kedua, adalah jelas bahawa pembentukan Negara Islam itu dibuat di sebuah negeri yang terdiri dari masyarakat berbilang bangsa dan agama. Sungguhpun begitu, kepelbagaian seperti ini tidak menghalang Baginda untuk mewujudkan sebuah Negara Islam di mana hukum-hakam Islam berdaulat di dalamnya. Jadi wujudnya sebuah masyarakat majmuk tidaklah menjadi halangan bagi Baginda atau sesiapa sahaja untuk melaksanakan Syariat Islam, oleh kerana terutusnya Muhammad adalah untuk membawa “rahmat bagi sekalian alam”, bukannya untuk golongan tertentu (Islam) sahaja.
3. PENTADBIRAN NEGARA ISLAM MADINAH
Dalam Islam, tidak ada apa yang dinamakan dasar ‘Sekularisme’, iaitu dasar pemisahan antara agama dengan politik. Di zaman generasi pertama Islam, pentadbiran negara berpusat di masjid. Antara urusan masjid dengan urusan kenegaraan, kedua-duanya seiring sejalan. Sesungguhnya Sekularisme bukannya berasal dari tradisi Islam, tetapi dari tradisi Kristian Barat yang menuntut:
Render unto Caesar the things which are Caesar
and unto God the things which are God’s.
Berikutnya ialah ‘Kabinet Rasulullah’ yang menjalankan pentadbiran Negara Islam Madinah:
Ketua Negara: Muhammad Rasulullah
Menteri-Menteri: Abu Bakar Al-Siddiq
Umar AI-Khattab
Hakim Mahkamah: Abdullah bin Naufal dll
Majlis Perwakilan: Hamzah bin Abdul Mutalib, Jaafar bin Abu Talib, Abu Bakar AlSiddiq, Umar AI-Khattab, Usman Affan, Ali bin Abu Talib, Abdullah bin Mas’ud, Huzaifah Al-Yaman, Abu Zar Al-Ghifary, Miqdad Al-Aswad, Bilal bin Rabah, Aishah binti Abu Bakar.
Mengenai urusan-urusan eksekutif, ianya dijalan seperti berikut:
Bendahari Negara: Abu Ubaidah AI-Jarrah
Jurubahasa: Zaid bin Thabit
Setiausaha Negara: Harith bin Auf Al-Mad, Hanzhah bin Rabi’(wakil)
Setiausaha-Setiausaha:
1. Dalam Negeri: Abu Dajnah AI-Saadi, Siba’ bin Urfazhah
2. Luar Negeri: Ali bin Abu Talib (hubungan persahabatan), Abdullah bin Arqam (hubungan luar negeri), Shurahbil bin Hasanah (surat-surat perwakilan)
3.Pertahanan: Abdullah bin Jahsy, Ubaidah bin Harith dll
4.Ekonomi:      Huzaifah Al-Yaman (pertanian), AI-Mughirah bin Abu Shu’bah (perdagangan) dan transaksi), Husain bin Numair (sama), ‘Ha bin Utbah (pendaftaran perusahaan penduduk), Abdullah bin Arqam (sama)
5. Kewangan dan Sosial: Zubair Al-Awwam (zakat), Jahm bin Al-Syalt (sama), Mu’igib bin Fatimah (penghasilan lain), Kaab bin Umar Al-Ansari (pengeluaran negara)
6. Pendidikan: Hakam bin Saad (guru di Madinah), Syifa’ dan Ummu Sulaiman (guru wanita), Ubadah bin Syamit (guru agama)
7. Kesihatan:     Harith bin Kindah, Rufidah Al-Islami (Palang Merah)
8. Penerangan: Hassan bin Thabit (penyair),Abdullah bin Ruwahah (sama), Kaab bin Malik (sama), Thabit bin Qais (juru penerang), Muaz bin Jabal (hukum halal-Karam), Abdullah bin Abbas (pentafsir Al-Quran), Zaid bin Thabit (hukum waris), Abdullah bin Mas’ud (penghimpunan AI-Qur-an), Ubayy bin Kaab (sama)
9. Keamanan dan Pengawasan: Qais bin Saad bin Ubadah (pengawasan), Umar Al-Khattab (pengawasan susila)
10. Parkhidmatan Awam: Usman bin Affan
Pencatat Al-Quren: 42 orang
Protokol: 10 orang
Penolong Peribadi: Huzaifah Al-Yaman
Gabenor-Gabenor Wilayah:
1. Utab bin Usaid (Makkah)                    
2. Bazan bin Sasan (Yaman)                    
3. Khalid bin Said AI-Ass (Najran)                    
4. Zaid bin Lubaid (Hadhramaut)                     
5. Abu Musa Al-Shaari (Maghribi dan Aden)                  
6. Muaz bin Jabal (Yaman)                  
7. Ya’la bin Ugiayyah (AlJundi)                    
8. Umar bin Shihar Al-Hamdani (Hamdan)                     
9. Amru bin Hazmin (Hajran)                   
10. Zahir bin Abi Halah (Ma dan Asy’arin)                 
11. Abu Sufyan bin Harb (Najran)                
12. Akashah bin Thur (Sakasik dan Sakun)                
13.‘Illa bin Hadhrami (Bahrin)                 
14.Yazid bin Abu Sufyan (Tihamah)                 
15.Amru ibnul-Ass (Oman)                 
16.Wail bin Hajr AI-Hamdani (Hadhramaut)                 
17. Abu Bakar AI-Siddiq (memimpin ibadat Haji pada 9 H. yang bertaraf Gabenor)                
Duta-duta dan Wakil Isitmewa: 23 orang.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan