Layan!!

Jumaat, 13 Julai 2012


BAB 8: JIHAD DI JALAN ALLAH
1. PENGERTIAN JIHAD
Menurut takrifnya, Jihad bererti menegakkan kalimah Allah (Aqidah dan Hukum) di muka bumi. Bagi Syed Qutb, maknanya harus dirujuk kepada pengertian ‘Islam’ itu sendiri yang bererti ‘penyerahan diri’. Islam adalah merupakan suatu proklamasi umum untuk membebaskan umat manusia di bumi daripada menjadi mangsa pengabdian oleh manusia atas sesama manusia kepada pengakuan ketuhanan Allah S.W.T. Untuk menuju ke arah matlamat pembebasan seluruh umat manusia di seluruh muka bumi ini, tentunya terpaksa berhadapan dengan pelbagai bentuk tentangan dan cabaran, baik berbentuk Aqidah mahupun kekuasaan-kekuasaan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Di sinilah timbulnya keperluan berjihad, iaitu suatu perjuangan baik secara dakwah mahupun harakah untuk membebaskan manusia dari pengabdian terhadap sebarang bentuk kuasa selain Allah S.W.T.
Dari segi hukumnya, para ulama sepakat mengatakan bahawa perang Jihad di jalan Allah itu Fardu, baik Fardu ‘Ain mahupun Fardu Kifayah. Jika tujuan Jihad itu untuk mempertahankan serangan-serangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir ke atas orang-orang Islam, maka ketika itu hukumnya Fardu ‘Ain. Tetapi jika tujuannya untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, maka ketika itu hukumnya Fardu Kifayah, yakni golongan tertentu sahaja (tidak kesemua) yang menjalankannya. Bagaimanapun melihat kepada serba-serbi kekurangan dan kelemahan jiwa dalam kalangan umat Islam hari ini, Hassan Al-Bana berpendapat bahawa niat Jihad dan bersiap sedia untuk melancarkan sebarang Jihad itu sudah menjadi Fardu ‘Ain di atas setiap umat Islam, sehingga kalau mereka berpeluang melancarkan sebarang Jihad, maka perlaksanaan akan terns dijalankan dengan secara licin.
Menurut Dr Abdul Qadir Agdah, Jihad itu menjadi Fardu ‘Ain dalam tiga tempat:
1.                    Apabila bertemu dan berhadapan dua pasukan, haramlah lad atas orang yang ikut berperang (Al-Anfal: 15 & 45)
2.                    Apabila kaum kafir telah datang ke negeri Islam, wajiblah ia mem-pertahankan negerinya, demi mempertahankan agama (Al-Baqarah: 191, Al-Anfal: 39)
3.                    Apabila Pemimpin telah memerintahkan kepada suatu kaum (umat) untuk berangkat ke medan perang, wajiblah ia mengikuti Pemimpin itu (At-Taubah: 38)
Sewaktu mengkaji tentang sebab-sebab peperangan di zaman Rasulullah, kebanyakan orang menganggap bahawa ianya lebih berbentuk ‘defensif, yakni kerana mempertahankan diri. Kata mereka, Allah hanya mengizinkan untuk berperang hanya untuk mempertahankan diri sahaja. Tetapi bagi Syed Qutb, jika dikaji latar belakang kejadian Perang Badar misalnya, maka sama sekali tidak akan berbangkit langsung alasan. ‘mempertahankan diri’ tersebut. Sebarang usaha untuk menyempitkan pengertian Jihad dan memanggilnya sebagai gerakan ‘defensif’ (bertahan) semata-mata adalah suatu usaha yang berpunca dari kurang pengertian mengenai tabiat agama dan peranannya untuk membebaskan manusia dari sebarang bentuk pengabdian kepada selain Allah.
Sebenamya menurut Syed Qutb, penggerak asasi sentiasa hidup tegak, walaupun tiada sebarang bentuk permusuhan atas Negara Islam, kerana ia adalah tenaga pendorong yang sejati lagi abadi, bukan sekadar berpunca dari maksud mempertahankan diri sahaja yang sangat sementara sifatnya. Sesungguhnya kuasa-kuasa yang menentang Islam itu telah pernah memutuskan untuk tidak lagi menyerang Islam, seandainya Islam sanggup membiarkan mereka meneruskan sikap dan dasar pengabdian diri kepada selain daripada Allah, dalam lingkungan diri atau negeri mereka sendiri. Tetapi Islam tidak pernah mahu bertolak-ansur dengan mereka, kecuali setelah mereka mengaku akan tunduk dan patuh di bawah kekuasaan Islam dalam bentuk membayar Jizyah, sebagai jaminan bagi terbukanya pintu dakwah Islam tanpa diganggu-gugat oleh apa jua kekuasaan pun di dalam negeri itu.
Fakta inilah yang menjadi sandaran di dalam hati para Mujahid Islam. Bila mereka ditanya mengenai apakah motif perjuangan mereka, mereka TIDAK akan pernah menjawab “untuk mempertahankan diri”, sebaliknya mereka akan terus menjawab seperti jawapan Rab’a bin Amir dan Al-Mughirah bin Abu Shu’bah kepada Rustum, panglima perang Parsi dalam Perang AI-Qadisiyah yang telah bertanya kepada mereka seorang demi seorang dalam tempoh tiga hari berturut-turut sebelum berlakunya peperangan itu. Ketika ditanya oleh Rustum tenting apakah motif mereka untuk berperang dengan Parsi, jawapan mereka tetap sama dengan yang lain: “Bahawa Allah telah mengutus kami untuk mengajak dan menyenu tuan-tuan dan semua orang yang menumpahkan taat-setianya kepada sesama manusia untuk bersama-sama dengan kami menyembah dan menumpah pengabdian kepada Allah, dan menarik mereka keluar daripada kesempitan hidup dunia kepada medan hidup yang lebih selesa di dunia dan akhirat … Sesiapa sahaja menerima Islam maka kami sambut mereka dan kami akan meninggalkan negeri mereka, kami tinggalkan mereka terus berkuasa di negeri mereka sendiri. Sebaliknya sesiapa sahaja yang angkuh dan enggan menerima Islam maka kami akan memerangi mereka sehingga kami mendapat kurnia syurga Allah atau kami beroleh kemenangan”.
Demikianlah hakikat Jihad dan hakikat peperangan dalam Islam, bukannya bersifat sementara untuk ‘mempertahankan diri’ sahaja, tetapi bersifat abadi dan terus menerus, sejajar dengan tujuan Islam sendiri untuk membebaskan umat manusia di bumi daripada mengabdi sesama manusia kepada menyembah Allah sahaja. la merupakan suatu proklamasi untuk mengambil balik kekuasaan Allah yang telah diragut daripada-Nya. Sesungguhnya dalam memahami konsep Jihad dalam Islam, ianya haruslah merujuk kepada pengertian Islam itu sendiri. Kedua-duanya seiring sejalan, bahkan memang tidak dapat dipisahkan sama sekali.
2. GERAKAN—GERAKAN MILITER
Peperangan-peperangan yang berlaku di zaman Rasulullah sangat banyak, tetapi yang akan disentuh di sini hanya yang dirasakan penting sahaja. Kecuali beberapa peperangan yang akan dibicarakan seperlunya, yang lain-lainnya disebut secara ringkas sahaja.
i)                     Peperangan Badar Al-Kubra (17 Ramadan 2 H.)
Disebut ‘Al-Kubra’ di sini kerana sebelum tercetusnya peperangan ini, berlaku beberapa berontakan antara pasukan-pasukan Islam (Muhajirin) dengan kafilah-kafilah Quraisy. Tujuannya bukan sahaja sekadar menyedarkan orang-orang Quirasy bahawa kepentingan mereka bergantung kepada adanya saling pengertian dengan kaum Muhajirin, bahkan untuk menakut-nakuti golongan Yahudi di Madinah. Yang terpenting di antaranya ialah pasukan Abdullah bin Jahsy, yang oleh sesuatu sebab telah membunuh Amr bin Al-Hadhrami. Inilah darah pertama yang ditumpahkan oleh Muslimin, yang oleh orang-orang Quraisy disebarkannya provokasi bahawa Muhammad melakukan pembunuhan dalam bulan suci.
Menjelang tahun kedua Hijrah, sekali lagi Muhammad mengirim pasukan-pasukan untuk mencegat kafilah-kafilah perdagangan Quraisy, khasnya yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Jika ekspedisi-ekspedisi awal tadi cuma kaum Muhajirin sahaja yang terlibat, maka kali ini ianya disertai pula oleh kaum Ansar. Malangnya kafilah yang dinanti-nanti di Badar itu tidak tiba, sebaliknya di depan kaum Muslimin tercegat angkatan perang Quraisy. Maka berlakulah peperangan yang berakhir dengan kemenangan kaum Muslimin.
Kemenangan ini penting sekali dalam sejarah Islam, kerana bagi Muhammad: “Ya Tuhanku! Andaikata kelompok ini hancur, siapakah lagi yang akan menyembah-Mu di permukaan bumi ini?” Sebab itu kaum Muslimin menganggap peperangan ini sebagai ‘AI-Ghazwatul¬Furgan’(Peperangan yang menentukan), kerana dengan peperanganini Tuhan telah menentukan mana yang hak dan mana yang batil.
Dari jumlah 1000 orang tentera Quraisy itu, yang gugur ialah 70 orang, termasuk pemuka-pemuka mereka. Sedangkan dari jumlah 313 tentera Islam, cuma 14 orang sahaja yang gugur syahid. Kaum Muslimin dapat pula menawan 70 orang tawanan, tetapi dua orang sahaja – Uqbah bin Abi Muit dan Nadzr bin Al-Harith – yang dibunuh kerana kedua-duanya merupakan bahaya yang selalu mengancam kaum Muslimin di Makkah dulu. Sedangkan yang lain-lainnya diminta menebuskan dirinya, kecuali seorang penyair, Abu Azza Amr Al-Jumahi yang dibebaskan oleh Nabi kerana kemiskinannya dan pengakuannya untuk tidak lagi memerangi Nabi. Malangnya dalam peperangan Uhud kemudiannya dia turut menentang Nabi, tetapi dapat ditawan serta dibunuh. Akibat langsung daripada peperangan Badar ini ialah berlakunya serangan terhadap kaum Yahudi Bani Qainuqa’. Hal ini akan kita bicarakan nanti.
Beberapa nota:
1.                    Dengan keyakinan dan Aqidah yang kukuh, jumlah yang sedikit dapat menewaskan yang banyak. Sungguhpun sebenamya Allah dan malaikatlah yang menolong mereka (Al-Anfal: 12 & 17), tetapi semuanya itu berasaskan keyakinan jua.
2.                    Pembunuhan dua orang tawanan perang tersebut adalah memandangkan betapa merbahayanya mereka terhadap Islam, bukannya suatu bukti bahawa agama Islam sangat dahagakan darah seperti tuduhan kaum Orientalis.
3.                    Islam sangat mementingkan ilmu, kerana tawanan-tawanan yang miskin tetapi mempunyai kebolehan membaca dan menulis dapat menebuskan dirinya dengan mengajar 10 orang kanak-kanak Muslimin sehingga pandai.
4.                    Islam sangat menjunjung prinsip ‘Syura’. Dalam peristiwa ini, Rasulullah sanggup menurut cadangan Hubab ibnul-Munzir mengenai masalah strategi peperangan, meminta pendapat kaum Ansar tentang kesanggupan mereka menyertainya, serta berbincang tentang tindakan apakah yang sebaik-baiknya dilakukan terhadap tawanan-tawanan perang itu.
ii) Peperangan Uhud (Sya’ban 3 H.)
Peperangan ini berlaku disebabkan keinginan kaum Quraisy untuk menuntut bela di atas kekalahan mereka dalam peperangan Badar dulu. Untuk itu mereka menahan (tidak membelanjakan) harta benda mereka, bahkan menjual terus kafilah perdagangan mereka untuk membiayai peperangan baru. Tidak setakat itu, bersama-sama orang Quraisy terdapat juga Bani Harith, Bani Haun dan Bani Mustaliq yang jumlah kesemuanya lebih kurang 3000 orang, termasuk kaum wanita untuk memberi semangat kepada mereka.
Oleh Nabi diadakannya musyawarah tentang bagaimana strategi buat menghadapinya. Cadangan Nabi yang dipersetujui oleh Abdullah bin Ubayy agar kaum Muslimin mempertahankan diri dari dalam negeri Madinah rupanya ditolak oleh suara majoriti yang ingin menghadapi orang-orang Quraisy di luar kota. Dengan angkatan berjumlah 1000 orang, Nabi memerintahkan agar barisan belakangnya bertahan sahaja di Bukit Uhud, biarpun barisan depan kalah atau menang. Tetapi sebaik saja angkatan Muslimin berangkat, sekumpulan kaum Munafikin pimpinan Abdullah bin Ubayy mengundurkan diri, kononnya kerana Nabi menolak usulnya. Tindakan ini berlaku selepas mereka ditemui oleh sekutu Abdullah dari kaum Yahudi yang ditolak khidmat mereka oleh Nabi, seperti sabdanya: “Jangan minta pertolongan orang-orang musyrik dalam melawan orang musyrik, sebelum mereka masuk Islam”. Berkat pimpinan yang bijaksana dan kekuatan Iman, tentera-tentera Quraisy dapat dipukul pada peringkat awalnya. Tetapi sebelum kaum Muslimin mencapai kemenangan yang bererti, tiba-tiba mereka mulai merebutkan rampasan perang, terutamanya pasukan pemanah di gunung tersebut. Kesempatan ini dipergunakan sebaik-baiknya oleh Khalid Al-Walid, ketua pasukan Makkah hingga akibatnya angkatan Madinah menjadi kucar-kacir. Bagaimanapun peperangan ini segera dihentikan, setelah seorang Quraisy berteriak yang Muhammad sudah terbunuh.
Justeru Muhammad sebenarnya masih selamat, Kaab bin Malik AI-Ansari cuba berteriak untuk memberitahu kedudukan sebenar, tetapi segera disuruh oleh Baginda agar berdiam sahaja, agar korban di pihak kaum Muslimin tidak bertambah hebat. Dalam peperangan ini, dari kalangan Muslimin gugur 70 orang, termasuk,Hamzah bin Abdul Mutalib yang dipanah oleh Wahsyi.
Lanjutan Peperangan Uhud:
1.                    Selesai sahaja peperangan ini, Bani Azad dan Bani Hudhail cuba mengambil kesempatan untuk menyerang Nabi. Bagaimanapun Bani Asad dapat dimusnahkan oleh Nabi, demikian juga ketua Hudhail iaitu Khalid bin Sufyan telah dibunuh oleh Abdullah bin Unais. Sebagai tipu muslihat, kabilah Hudhail lalu meminta agar Nabi mengirimkan kepada mereka pendakwah-pendakwah, yang nampaknya segera dipenuhi oleh Nabi. Malangnya tiga orang daripadanya telah dibunuh oleh mereka, sedang dua orang yang lain telah dibawa ke Makkah untuk dijual, dan kemudiannya dibunuh oleh orang-orang Quraisy.
2.                    Atas permintaan Abu Sara’, Nabi mengirim satu delegasi ke Najd untuk mengajak penduduk-penduduknya masuk Islam. Tetapi bila sampai di Bi’r Ma’unah, mereka diserang oleh Amr bin Tufail, kecuali Amru bin Umaiyah yang dapat menyelamatkan dirinya. Dalam perjalanan pulang, Amru lalu membunuh dua orang dari Bani Kilab bin Rabiah yang disangkanya telah membunuh teman-temannya itu. Kerana Bani Kilab telah mengikat perjanjian ‘Jiwar’ (bertetangga baik) dengan Nabi, terpaksalah dibayar diat kepada mereka. Untuk itu Nabi cuba meminta bantuan Yahudi Bani Nadhir. Tetapi ketika Nabi menunggu bantuan mereka, Bani Nadhir lalu mengambil kesempatan untuk membunuh Nabi. Ini memaksa Nabi untuk pulang segera, dan kemudian mengatur suatu serangan terhadap mereka. Hal ini akan kita bicarakan nan ti.
3.                    Kemenangan orang-orang Quraisy menjadikan mereka semakin ghairah untuk mengerahkan tenteranya sekali lagi untuk menghancurleburkan kaum Muslimin. Sebab itu mereka mencabar Nabi untuk berperang semula, yang nampaknya segera disambut oleh Nabi. Tetapi ketika Nabi menunggu mereka di Badar, pasukan tentera Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb itu kembali pulang ke Makkah. Tindakan ini telah menaikkan kembali imej kaum Muslimin yang tertewas dalam peperangan Uhud itu.
Beberapa nota:
1.                    Sekali lagi Nabi menghormati prinsip musyawarah, hingga sanggup diketepikan pendapatnya untuk memilih pendapat majoriti.
2.                    Pengaruh harta kadang kalanya dapat melemahkan kekuatan iman.
3.                    Sesungguhpun tipu muslihat diizinkan dalam peperangan, tetapi orang-orang Islam dilarang meminta bantuan orang-orang musyrik untuk melawan orang-orang musyrik juga.
4.                    Jika dalam peperangan Badar dulu kaum Orientalis menempelak kaum Muslim ini sebagai ‘dahagakan darah’ kerana membunuh dua orang tawanan Quraisy, tetapi apabila tindakan yang sama dilakukan oleh Bani Hudhail dan kaum Quraisy sendiri terhadap mubaligh-mubaligh Islam (yang tidak berdosa dan tidak pula dalam peperangan), para Orientalis nampaknya membisu seribu bahasa!
iii) Peperangan Al-Ahzaab (5 H.)
Beberapa faktor yang saling kait mengait telah membawa kepada meletusnya peperangan ini. Yang penting sekali ialah peranan Yahudi Bani Nadhir yang bertanggungjawab mengumpulkan suatu barisan oposisi yang besar, iaitu berjumlah 10,000 orang yang terdiri dari pasukan-pasukan Quraisy, Bani Murrah, Bani Ghatfan, Bani Asad, Bani Asjad, Bani Salim dan Bani Nadhir sendiri.
Penglibatan kaum Quraisy bersama sekutu-sekutu lain (Al-Ahzaab) bukan tidak ada sebabnya. Kalau dengan kemenangan mereka dalam peperangan Uhud tersebut telah menguatkan semula azam mereka untuk mencapai kemenangan muktamad, maka faktor masa depan perniagaan mereka sentiasa membisik-bisik di telinga mereka agar kaum Muslimin dimusnahkan terus. Sebagai kawasan lalu-lalang bagi kafilah-kafilah perdagangan Quraisy ke Sham, maka wujudnya Madinah merupakan gangguan besar terhadap survival mereka. Jadi dari pihak Quraisy sendiri timbul semacam keperluan bahkan kewajipan agar Madinah dihancurleburkan.
Mendengar persiapan tentera-tentera bersekutu (Al-Ahzaab) sebegitu hebat, Rasulullah lalu berunding dengan sahabat-sahabatnya tentang strategi bagaimana yang sebaiknya diambil. Atas cadangan Salman Al-Farisi, tergalilah parit besar (Khandaq) sepanjang 12,000 hasta merentangi kota Madinah. Dengan merapatkan rumah-rumah serta mengelompokkan anak-anak isteri di suatu tempat yang dikira selamat, jadilah kota Madinah sebuah benteng pertahanan yang kukuh.
Melihat benteng yang ganjil itu, tentera Al-Ahzaab mula mengalami kesulitan untuk melakukan serangan. Memang terdapat seorang dua pahlawan Quraisy yang cuba melangkahinya, tetapi gagal belaka. Meskipun hampir sebulan lamanya mereka mengepung yang menyebabkan kaum Muslimin menjadi gawat (Al-Ahzaab: 10), tetapi yang sebenamya menanggung keperitannya ialah pihak bersekutu sendiri.Mereka bukan sahaja harus mengalami kesusahan musim dingin, bahkan juga mengalami kebuluran lantaran ramainya jumlah mereka.
Sebagai suatu angkatan besar yang mempunyai berbagai golongan dengan kepentingan dan ketuanya sendiri, sukarlah untuk mengelakkan diri dari keinginan merebut pucuk pimpinan. Demikianlah yang terjadi apabila Abu Sufyan bin Harb merasakan dirinya sebagai Ketua Tertinggi yang mana tidak disenangi oleh sekutu-sekutunya yang lain. Apa lagi pada pertimbangan mereka bahawa pihak yang benar-benar berkepentingan dalam hal ini hanyalah kaum Quraisy dan Yahudi sahaja, sedangkan mereka tidak lebih sebagai alat semata-mata. Semuanya ini menimbulkan bibit-bibit keretakan dalam kalangan mereka. Keretakan ini kemudiannya diperhebatkan lagi oleh Nu’aim bin Mas’ud, seorang pemimpin Bani Ghatfan yang secara senyap-senyap memeluk Islam. Dengan direstui oleh Nabi, beliau lalu melaga-lagakan tentera bersekutu dengan Yahudi Bani Quraidzah, hingga akibatnya masing-masing pihak mulai meragui kejujuran pihak lain.
Walau bagaimanapun, faktor terbesar yang memaksa tentera bersekutu segera berangkat ialah pertolongan Allah dalam bentuk angin badai (Al-Ahzaab: 9, 25) yang mengakibatkan alat-alat kelengkapan dan bekalan musuh habis berterbangan. Maka bertempiaranlah orang-orang Quraisy lari ke Makkah pada malam itu juga.
Dengan kegagalan tersebut maka hilanglah harapan kaum Quraisy buat menghancurkan kaum Muslimin. Mereka bukan sahaja terpaksa mengalami kesusutan dalam perniagaan, bahkan lebih hebat lagi ialah jatuhnya martabat mereka di mata kabilah-kabilah Arab yang lain. Sebaliknya pula imej kaum Muslimin kembali pulih, dan mereka kini sudah dapat menghidu tanda-tanda kekalahan abadi kaum Quraisy.
Ada pun bagi Bani Quraidzah yang sanggup bekerjasama dengan Bani Nadhir dalam saat-saat yang menentukan itu, maka Nabi lalu mempercayai Saad bin Ubadah dan Saad bin Muaz untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan tindak-tanduk mereka. Kecuali kanak-kanak dan kaum wanita, semua mereka yang terlibat telah dibunuh, yakni setelah dikepung selama kira-kira 25 hari. Dalam peperangan Al-Ahzaab ini, di pihak kaum Muslimin gugur 6 orang, termasuk Saad bin Muaz sendiri selepas menyelesaikan hukumannya terhadap Bani Quraidzah. Sedangkan di pihak musyrikin, yang gugur cuma 3 orang sahaja.
Sebaik sahaja selesai menghancurkan Bani Quraidzah, Nabi menyiapkan pula sebuah pasukan untuk membalas kematian mubaligh-mubalighnya dua tahun dulu. Tetapi oleh kerana Bani Lihyan (sekutu Bani Hudhail) menarikan diri, tidak pula Nabi meneruskan serangannya.
iv) Peperangan Bani Mustaliq (5 H.)
Dengan dipimpin oleh Al-Harith bin Abi Dhirar, Bani Mustaliq berpakat untuk membunuh Muhammad. Tetapi berita ini diketahui oleh Baginda, lalu dikirimnya pasukan tentera atas pimpinan bersama Abu Bakar Al-Siddiq dan Saad bin Ubadah. Tidak sukar bagi pasukan Muslimin untuk menumpaskan mereka. Sebenarnya peperangan itu sendiri tidaklah penting; yang penting ialah kesan-kesannya yang membawa malapetaka terhadap kaum Muslimin, dan khususnya keluarga Rasulullah sendiri.
Segala sesuatu bermula apabila timbul bibit-bibit prasangka di antara seorang Ansar dengan Muhajirin sebaik sahaja selesai peperangan ini. Rupanya api prasangka yang dapat dipadam itu lalu dicurahkan minyak oleh Abdullah bin Ubayy, agar ia bertambah merebak. Tindak-tanduk Abdullah itu segera sampai ke pengetahuan Rasulullah, tetapi segera pula dia menafikannya. Kerana sungguh marah, Umar meminta agar Abdullah dibunuh saja, tetapi ditolak oleh Nabi. Bahkan permintaan putera Abdullah yang juga bernama Abdullah untuk membunuh ayahnya, juga ditolak oleh Nabi. Cuma yang diperintahkan oleh Nabi ialah agar kaum Muslimin segera beragkat dari Muraisi’ itu.
Ketika angkatan Muslimin tiba di Madinah, tanpa disedari mereka telah meninggalkan Aishah r.a. yang terpaksa berhenti untuk menunaikan hajatnya. Sewaktu menanti kalau-kalau rombongan itu datang mencarinya, tiba-tiba lewat Safwan bin AI-Mu’attal di situ. Maka dibawanya Aishah bersamanya menuju Madinah. Rupanya langkah Safwan itu telah dieksploitasi sebaik-baiknya oleh Abdullah bin Ubayy, yang lalu menyebarkan ‘Pesona Keji’ (Hadithul-ifki) terhadap Aishah.
Akibatnya bukan sahaja sangat mendukacitakan Rasulullah, bahkan Aishah sendiri jatuh sakit sampai Iebih 20 hari. Hampir setiap sahabat-sahabatnya yang ditemui oleh Nabi, kebanyakannya tetap meyakini kebaikan Aishah, kecuali Ali bin Abu Talib yang semacam ragu-ragu seperti katarya: “Rasulullah, wanita yang lain banyak”. Hanya setelah mengalami kebuntuan itulah baru Nabi menemui isterinya untuk meminta pengakuan darinya. Kerana tidak bersalah, Aishah lalu berkata: “Demi Allah, saya sama sekali tidak akan bertaubat kepada Tuhan seperti yang kau sebutkan itu …. Bagaimanapun Allah kemudiannya telah membersihkan peribadi Aishah melalui firman-Nya (Al-Nur 11-19), yang dengan itu kembalilah semula Aishah ke dalam hati Muhammad. Akan hal mereka yang turut menyiarkan fitnah itu, masing-masingnya dihukum dera 80 kali.
v) Perjanjian Hudaibiah dan Implikasinya (6 H.)
Perasaan nostalgia atau rindukan kampung halaman adalah suatu penyakit yang sering melanda mereka yang berada di perantauan. Demikianlah yang terjadi para Rasulullah setelah 6 tahun di Madinah, hingga pernah Baginda bermimpi tentang kepulangannya ke Makkah. Bertolak dari kerinduan yang amat sangat serta berbetulan pula dengan ketibaan ‘Asyhurul-hurum’ (bulan-bulan suci) maka bersiap-siaplah kaum Muslimin untuk mengerjakan Umrah, bukannya untuk menyerang Makkah seperti dakwaan Bernard Lewis.
Untuk membuktikan kebenaran niat suci mereka, bersama golongan Muslimin terdapat kabilah-kabilah bukan Islam. Malah untuk menghilangkan kesangsian kaum Quraisy terhadap mereka, kaum Muslimin sudah pun memakai pakaian ihram sejak berlepas dari Madinah lagi tanpa didampingi oleh senjata-senjata penting, kecuali pedang dalam sarungnya yang biasa dibawa orang dalam perjalanan. Begitu pun pihak Quraisy tetap meragui kedatangan mereka, maka diutuskanlah perwira abadi Khalid AI-Walid dan lkrimah bin Abu Jahal untuk menyerkap angkatan Muslimin sebelum tibanya ‘Asyhurul-hurum’. Tetapi kaum Muslimin menempuh jalan lain yang kemudiannya membawa mereka ke Hudaibiah (sekarang Shumaisi’ ), tidak jauh dari Makkah. Sesampainya mereka di situ maka tibalah Asyhurul-hurum yang mengharamkan segala bentuk -peperangan. Maka kembalilah angkatan Quraisy itu ke Makkah untuk mempertahankannya jika diserbu oleh kaum Muslimin.
Melalui Budail bin Warqa’ dari suku Quzaah, orang-orang Quraisy diyakinkan bahawa Muhammad datang cuma untuk berziarah, bukannya untuk berperang. Bahkan melalui Hulais pemimpin Ahabisy yang diutus oleh kaum Quraisy menemui Muhammad itu pun mereka mendapat cerita yang sama seperti Budail tersebut. Demikian juga utusan mereka yang terakhir, Urwa bin Masud yang kembali memberitahu orang-orang Quraisy tentang kebenaran cerita Budail dan Hulais itu.
Dalam pada itu berlakulah serangan-serangan kecil terhadap perkhemahan Muhammad oleh sekumpulan orang-orang Quraisy, tetapi tidak pula Muhammad menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang balas, sebab niat asal cuma untuk berziarah sahaja. Hanya setelah tersebamya desas-desus tentang terbunuhnya Usman bin Affan itulah baru timbul kemarahan kaum Muslimin, hingga tercapai kata sepakat untuk menuntut bela terhadap Usman yang terkenal dengan ‘Bai’atur-ridhwan” (Sumpah Setia).
Bagaimanapun khabar angin itu nyata palsu, sebab tiba-tiba Usman muncul dengan selamat. Menurut Usman, keengganan orang-orang Quraisy untuk membenarkan mereka masuk adalah kerana takut dianggap sebagai sudah mengalah kepada Muhammad. Demikian juga apabila mereka mengutus Suhail bin Amru untuk berunding dengan Muhammad, yang sangat ditekankan ialah agar Muhammad jangan masuk ke Makkah tahun ini, takut dianggap oleh kalangan Arab yang Muhammad berjaya masuk tanpa dengan kekerasan. Akhirnya dengan persetujuan bersama, diadakanlah perundingan hingga melahirkan ‘Perjanjian Hudaibiah.’
Faktor utama kesanggupan pihak Quraisy mengadakan perjanjian ini ialah kerana kebimbangan mereka terhadap semangat kaum Muslimin yang meluap-luap untuk berperang mati-matian. Mereka juga telah melihat betapa kukuhnya disiplin umat Muslimin terhadap penganjur mereka Muhammad, tidak seperti kepatuhan yang longgar oleh rakyat-rakyat Parsi dan Rom terhadap raja mereka.
Antara lain isi kandungan Perjanjian Hudaibiah ialah:
1.                    Gencatan senjata selama 10 tahun.
2.                    Orang Quraisy yang memeluk Islam yang lari ke Makkah tanpa keizinan walinya hendaklah dikembalikan kepada orang-orang Quraisy.
3.                    Sebaliknya orang-orang Islam yang belot ke Makkah tidaklah akan dikembalikan.
4.                    Masing-masing pihak berhak membuat perjanjian dengan sesiapa sahaja.
5.                    Umrah hendaklah ditunda tahun depan, dan ianya dibenarkan selepas pihak Quraisy keluar dari Makkah. Mereka hanya boleh berada di Makkah selama 3 hari saja dengan senjata dalam sarung.
Sepintas lalu kelihatan semacam ketidakadilan dalam persetiaan ini sehingga menimbulkan kemarahan kaum Muslimin. Apa lagi sebaik sahaja perjanjian dimeterikan, anak Suhail iaitu Abu Jandal cuba berpihak kepada Muhammad, tetapi segera pula dipukul mukanya dan direnggut lehernya oleh Suhail. Dan sungguhpun Abu Jandal cuba meminta kasihan belas dari Muhammad, namun Baginda tetap memegang teguh perjanjian tersebut. Baik Umar, baik Ali serta kaum Muslimin semuanya merasakan betapa terhinanya mereka kerana perjanjian yang berat sebelah itu. Dan puncak kemarahan mereka ialah apabila mereka enggan mematuhi lagi perintah Nabi agar menggunting rambut dan menyembelih binatang sebagai dam (denda) kerana tidak dapat mengerjakan Umrah. Mujurnya isteri Baginda Ummu Salamah ada bersamanya sehingga atas cadangannyalah baru kaum Muslimin melaksanakan suruhan Baginda tersebut.
Demikian reaksi spontan kaum Muslimin. Bagaimanapun kesan selanjutnya memperlihatkan kebijaksanaan Rasulullah sebagai pemimpin umat yang berpandangan jauh. Sesungguhnya dengan persetujuan orang-orang Quraisy untuk berdialog serta mengadakan perjanjian itu sudah merupakan suatu pertanda baik tentang pengiktirafan mereka terhadap wujudnya sebuah Negara Islam dengan Muhammad sebagai pemimpinnya.
Pada hakikatnya gencatan senjata yang dipersetujui itu adalah suatu rahmat besar terhadap perkembangan Islam. Ketika inilah kita melihat ramai panglima-panglima besar Quraisy memeluk Islam, seperti Khalid Al-Walid, Amru ibnul-Ass dan Usman bin Talhah, penjaga Kaabah. Persetujuan seperti ini juga memberi kesempatan kepada Nabi untuk mengirim utusan-utusannya kepada pembesar-pembesar dan raja-raja yang berdekatan agar mereka memeluk Islam. Kepada Raja Najasyi di Habshah diutuskannya Amir bin Umayyah yang mana berhasil mencapai matlamatnya. Ini tidaklah menghairankan kerana sejak dari dahulu lagi Raja Najasyi sudah pun tertarik kepada Islam yang dianggapnya datang dari sumber yang sama dengan risalah Isa Al-Masih.
Terhadap Raja Muqauqis di Mesir (naungan Rom), meskipun ia enggan menerima seruan Islam menerusi Habib bin Abi Baltaah Al-Lahmi, tetapi ia menyambut baik perutusan Nabi sehingga kepada Nabi dihadiahkan barang-barang yang bernilai, termasuk seorang jariah yang bernama Mariah yang kemudiannya diperisterikan oleh Nabi. Latar belakang keengganannya menerima Islam ialah kerana kedudukannya sebagai seorang Gabenor kerajaan Rom, penaung agama Nasrani. Sebenarnya kepada Raja Rom sendiri iaitu Heraclius telah ditugaskan Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi untuk menyerunya. Sungguhpun hati kecilnya dikatakan ingin membenarkan kenabian Muhammad, tetapi pengaruh kerajaan dunia telah menenggelamkan keinginannya tersebut. Walau bagaimanapun salah seorang pemimpin tentera Rom, Farwa bin Amr Al-Judhrami telah memeluk Islam. Kerana marah, Heraclius lalu membunuhnya.
Adapun terhadap Raja Abrawaiz di Parsi, tugas membawa suratnya dijalankan oleh Abdullah bin Hudzafah AI-Sahmi. Tatkala Kisra Parsi ini melihat dalam surat itu terdapat kata-kata “Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra pembesar Parsi”, marahlah dia kerana namanya dikebelakangkan. Sebab itu dirobek-robeknya surat itu. Yang lebih mengecewakan lagi ialah utusan kepada Raja Ghassan yang mana bukan sahaja dikoyaknya surat itu, malah utusan itu dibunuhnya. Akibat tindakannya yang mencabuli hukum internasional inilah yang mencetuskan peperangan Muktah pada 8 H.
Kesan yang tidak kurang pentingnya akibat gencatan senjata juga ialah timbulnya kesempatan baik buat kaum Muslimin memukul balas kaum Yahudi yang sekian lama merupakan duri dalam daging bagi kehidupan kaum Muslimin. Demikianlah pada 8 H. Khaibar telah diserang oleh angkatan Muslimin.
Tentang syarat yang memastikan pengembalian orang-orang Quraisy yang lari ke Makkah itu pun sebenamya merugikan kaum Quraisy sendiri. Sebabnya mereka ini apabila ditolak oleh Nabi secara terhormat tidak pula kembali ke Makkah, sebaliknya mereka mendirikan penempatan-penempatan sepanjang jalan-jalan yang dilalui oleh kafilah-kafilah perdagangan Quraisy. Atas sifatnya sebagai pemberontak, kegiatan mereka ini merupakan suatu ancaman besar terhadap keselamatan perdagangan Quraisy. Sebab itulah kemudiannya pihak Quraisy meminta dibatalkan saja syarat pengembalian tersebut.
Bagaimanapun Perjanjian Hudaibiah hanya berlangsung selama dua tahun saja apabila orang-orang Quraisy sendiri melanggar syarat¬syaratnya. Dan pembelotan tersebut merupakan alasan besar bagi kaum Muslimin untuk menakluki Makkah pada 8 H. secara aman.
vi) Peperangan Muktah (8 H.)
Dengan adanya perjanjian damai Hudaibiah itu, Rasulullah telah memperhebatkan dakwah Islamiah. Di antara mereka yang diserunya ialah Bani Ghassan, tetapi utusannya telah dibunuh oleh mereka, bahkan mereka mengejek-ejek pula Nabi. Sebagai tindak-balas, Nabi menyiapkan suatu bala tentera pimpinan Zaid bin Harithah yang berjumlah tiga ribu orang. Sedang di pihak Ghassan terdapat kira-kira 200,000 orang, termasuk bangsa Rom, Lakhm,Judhm, Bahra’ dan Bali.
Dalam peperangan Muktah ini, Zaid gugur, lalu diganti oleh Abdullah bin Abi Rawahah yang juga gugur, dan diambilalih pula oleh Jaafar bin Mu Talib yang turut gugur seperti teman-temannya. Melihat kesukaran-kesukaran yang dialami oleh pasukan Islam itu, akhirnya Khalid Al-Walid yang mengambilalih pimpinannya telah dapat memperdayakan barisan musuh, dan kemudiannya berjaya membawa saki-baki tentaranya pulang ke Madinah dengan selamat.
Di Madinah, timbul tuduhan-tuduhan bahana Khalid melarikan diri dari peperangan, tetapi ditolak oleh Nabi dengan mengatakan bahawa mereka akan tampil semula. Lantaran dukacitanya di atas kematian Jaafar, Nabi meminta agar keluarganya dibantu dengan makanan.
Beberapa nota:
1.                    Sungguhpun melarikan diri dari peperangan itu suatu dosa besar, tetapi lari untuk suatu taktik memang dibenarkan.
2.                    Permintaan Nabi agar diberi makanan untuk keluarga Jaafar menjelaskan suatu hakikat bahawa keluarga si matilah yang sepatutnya dibantu, bukannya mereka sendiri yang terpaksa mengadakan jamuan untuk orang lain seperti amalan kita masa kini.
vi) Penaklukan Makkah (8 H.)
Faktor yang mendorong ke arah penaklukan Makkah ialah berlakunya perselisihan antara Bani Bakar (sekutu Quraisy) dengan Bani Quzaah (sekutu Islam). Dengan dorongan pemimpin-pemimpin Quraisy, seperti Ikrimah bin Abu Jahal misalnya, Bani Quzaah telah diserang dan beberapa orang daripada mereka telah dibunuh oleh Bani Bakar. Insiden ini kemudiannya sampai ke telinga Nabi, baik melalui Budail bin Warqa’ mahupun dari orang-orang Quzaah sendiri.
Kerana bimbangkan akibatnya, orang-orang Quraisy mengutus Abu Sufyan bin Harb ke Madinah untuk memperkuat atau memperpanjangkan waktu gencatan senjata Hudaibiah. Malangnya Abu Sufyan gagal berbuat demikian kerana tidak dapat menemui Nabi. Dan sebelum orang-orang Quraisy berbuat sesuatu, Muhammad sudah menyiapkan suatu pasukan yang besar, kira-kira 10,000 orang untuk menyerang Makkah. Tetapi sebelum angkatan ini sampai ke Makkah, tibalah Abbas bin Abdul Mutalib, bapa saudara Nabi yang baru memeluk Islam itu dan diikuti oleh Abu Sufyan menemui Nabi untuk menghalang daripada berlakunya pertumpahan darah. Dalam pertemuannya dengan Nabi inilah baru Abu Sufyan menyatakan kelslamannya, setelah tidak ada pilihan lain Iagi baginya. Dan sebelum dia pulang kepada kaumnya, Abu Sufyan sempat menyaksikan betapa berdisiplinnya angkatan Muhammad, yang baginya “tidak ada sesiapa yang sanggup menghadapi mereka itu.”
Bala tentera Islam kemudiannya diperintahkan memasuki Makkah dari empat jurusan, yang masing-masingnya dipimpin oleh Zubair Al-Awwam, Khalid Al-Walid, Saad bin Ubadah dan Abu Ubaidah AI-Jarrah yang masuk bersama-sama Muhammad. Tidak ada tentangan yang bererti, kecuali di pihak Khalid sahaja, itu pun dengan cepat pula Khalid mencera-berakan mereka. Dengan jatuhnya Makkah, kaum Muslimin lantas menyerjakan tawaf, menghancurkan patung-patung dan berhala-berhala di Makkah. Kesemua penduduk-penduduk Makkah dibebaskan saja oleh Muhammad, kecuali 17 orang yang dikecualikan dari pengampunannya kerana kejahatan besar yang mereka lakukan. Tetapi yang benar-benar dibunuh cuma 4 orang sahaja, sebab yang lain-lainnya diampunkannya juga.
Selama 15 hari Nabi berada di Makkah, dan sebelum kembali ke Madinah, Nabi menyerahkan kunci Kaabah kepada Usman bin Talhah, sedang pengurus air Zam-zam diserahkan kepada bapa saudaranya Abbas bin Abdul Mutalib.
Nota:
1. Walaupun Muhammad bersifat pengampun (compassionate), nama mereka yang dianggap sangat merbahaya tidaklah luput dari hukumnya. Sikap toleransi Islam tidaklah sampai dapat melepaskan penjenayah-penjenayah besar begitu saja.
vii) Peperangan Hunain Dan Taif (8 H.)
Baru sahaja Rasulullah rnembebaskan Makkah, Baginda terpaksa pula menghadapi penentangan Malik bin Auf, pemimpin Bani Nasr (cabang Bani Hawazin) yang memimpin kelompok-kelompok Hawazin dan Thaqif. Dengat jumlah yang relatif besar, iaitu 12,000 orang, tampillah kaum Muslimin dengan penuh bangga menghadapi tentangan tersebut (Al-Taubah: 25). Tetapi sebaik sahaja mereka melalui lembah Hunain, mereka disergap bertubi-tubi oleh tentera-tentera Malik hingga menyebabkan pasukan Islam kucar-kacir dan bertempiaran lari. Namun Rasulullah tetap utuh di tempatnya, dan dengan pekikan Abbas bin Abdul Mutalib agar mereka kembali berperang, barulah mereka kembali semula. Kali ini kaum Muslimin dapat memukul musuh, hingga mereka pula yang melarikan diri. Ada yang menuju Autas, ada yang ke Nakhlah, sedang Malik dan penyokong-penyokongnya menuju Taif, kota Bani Thaqif.
Oleh kerana pihak musuh kini bertahan di Taif, Rasulullah mengepung kota tersebut.Sungguhpun digunakan berbagai cara, seperti alat AI-Manjanik (pelontar batu) dan AI-Dabbabah (pengorek dnding tembok), tapi gagal juga. Dengan itu Rasulullah menggunakan taktik lain, iaitu mengugut untuk membakar kebun aggur mereka yang sangat mereka cintai itu. Rupanya ugutan ini sangat berkesan, sehingga dengan itu menyerahlah Malik bin Auf. Dan sebelum Baginda pulang ke Madinah, dilantiknya Attab bin Asid sebagai Gabenor Makkah, dan Muaz bin Jabal sebagai guru agama.
ix) Peperangan Tabuk (9 H.)
Inilah peperangan terakhir yang disertai Nabi kerana menentang Rom, yang mana turut dibantu oleh Bani Lakhm, Bani Ghassan dan lain-lain. Peperangan ini terjadi di musim yang amat panas, hingga terdapat mereka yang enggan menyertainya (Al-Taubah: 38, 42, 81-83. Bagaimanapun mereka yang teguh imannya tetap bersana Nabi (Al-Taubah: 120-121), hingga sanggup pula mengorbankan harta bendanya yang banyak, seperti Usman Affan misalnya. Bagi mereka yang tidak mampu menghulurkan apa-apa sumbangannya, lalu menangis, hingga mereka digelar ‘Al-Bakka’un’ (orang-orang yang menangis). Maka terbentuklah suatu ketumbukan tentera yang dikenali sebagai Jaisyul-Usrah’ (Askar di saat kesulitan) yang cukup besar, iaitu seramai 30,000 orang, termasuk 10,000 angkatan berkuda.
Ketika kaum Muslimin sampai ke Tabuk, pasukan musuh sangat terkejut melihat kedatangan bala tentera Islam, sebab mereka sedikit pun tidak menduga yang kaum Muslimin sanggup berjuang di tengah hawa yang begitu panas. Sebab itu mereka lalu berundur, tetapi kaum Muslimin tidak pula menyerang mereka. Sebaliknya Rasulullah berkhemah di situ, dan membuat beberapa perjanjian dengan penduduk¬penduduk Tabuk dan Ailah, serta menakluki Daumatul-Jandal di bawah pimpinan Khalid Al-Walid.
3. MENGHADAPI GOLONGAN MUNAFIKIN DAN YAHUDI
i) Golongan Munafiqin
Golongan yang berpura-pura memeluk Islam ini diketuai oleh Abdullah bin Ubayy bin Salul, seorang pemimpin Arab dari suku Khazraj yang sebelum kedatangan Muhammad telah dicalonkan sebagai Raja Kota Madinah. Ini kerana sikapnya yang neutral (berkecuali) dalam Perang Buath terutama ketika seorang pemimpin Khazraj, Amru bin Nukman telah bertindak membunuh tawanan-tawanan Yahudi Bani Quraidzah dan Bani Nadhir kerana memihak kepada suku Aus. Tetapi dengan ketibaan Muhammad, terkuburlah segala cita-citanya yang sekian lama tersebut. Maka tak hairanlah jika kerana itu kaum Munafiq lalu menjadi musuh dalam selimut yang kalau bersama Nabi begitu sekali sopan-santunnya, tetapi jika ada kesempatan mau saja dihapuskannya. Begitupun Nabi sentiasa bersikap lunak terhadap mereka sehingga baginda tidak merasakan perlunya disediakan apa-apa bentuk pertahanan dari mereka: melainkan sekadar tunggu dan lihat sahaja.
Pernah terjadi suatu ketika apabila Rasulullah menunggang keldai untuk menziarahi Saad bin Ubadah, di tengah jalan baginda perpapasan dengan Abdullah bin Ubayy bersama-sama orang-orang Yahudi dan musyrik yang lain. Melihatnya Abdullah lalu meminta Nabi menyimpang jauh lantaran bau keldai yang katanya busuk dan mengeluarkan debu-debu bertaburan. Ini menimbulkan kemarahan seorang Islam lalu mengatakan bahawa bau keldai Rasulullah lebih wangi dari bau badan Abdullah sendiri. Akibatnya berlakulah pertengkaran kecil dengan menggunakan pelepah tamar di antara sahabat-sahabat Nabi dengan pengikut-pengikut Abdullah bin Ubayy.
Akhirnya Rasulullah meleraikannya di samping membacakan Al-Quran sebagai ingatan kepada mereka. Maka berkatalah Abdullah: “Benar! Tiada yang lebih indah dari kata-kata Tuan. Tetapi jika ia benar, hendaklah Tuan duduk diam di tempat Tuan. Sesiapa yang datang kepada Tuan silalah Tuan berbicara dengannya, tetapi orang yang tidak datang, Tuan jangan mendesaknya!” Setelah itu Nabi terus menemui Saad bin Ubadah dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Abdullah tersebut. Mendengarnya Saad berkata: “Kasihanilah dia Rasulullah, kerana waktu Tuan datang ke sini, kami telah pun menyiapkan rotan untuk mahkotanya. la menganggap Tuanlah orangnya yang merampas hak kerajaan dari tangannya.”
Kecurangan kaum Munafiq lebih ketara lagi dalam saat-saat yang menentukan, terutamanya dalam peperangan. Misalnya apabila tentera Islam baru saja berangkat untuk menghadapi Perang Uhud (3H.), Abdullah bin Ubayy bersama-sama pengikutnya yang berjumlah 300 orang lalu kembali ke Madinah, kononnya kerana Nabi tidak menerima usulnya agar musuh-musuh dihadapi dalam kota saja. Kemudiannya dalam Perang Al-Ahzaab (5H.), mereka enggan bekerjasama dengan Nabi untuk menggali parit (Khandaq), malah mereka menawarkan pertolongan kepada Yahudi Bani Quraidzah yang mujurnya tidak jadi diberikan.
Dalam perjalanan kembali dari Perang Bani Mustaliq (6H), Abdullah telah menghasut pengikut-pengikutnya agar memberontak terhadap Rasulullah serta orang-orang Muhajirin yang disifatkannya sebagai oportunis. Tidak cukup setakat itu, dalam peristiwa “Hadisthul-Ifki” (pesona keji) terhadap peribadi Saiyidatina Aishah, merekalah yang menjadi biang keladinya sehingga dikatakan Saiyidina Ali sendiri hampir mempercayainya. Dan dalam Perang Tabuk (9H.) pula, mereka sekali lagi menarik diri kononnya kerana tidak tahan dengan suhu panas. Anehnya selesai saja perang tersebut, mereka lalu meminta izin daripada Nabi untuk ikut berperang yang mana dengan tegas ditolak oleh Nabi. Malah sebelum Nabi berangkat ke Tabuk itu, mereka telah mendirikan masjid Dhirar di Quba sebagai markas perundingan mereka buat menghancurkan Islam. Begitupun masjid ini lalu diroboh dan dibakar oleh Nabi sekembalinya dari perang tersebut.
Semuanya itu memperlihatkan sikap mereka yang bukan sahaja menimbulkan kemarahan kaum Muslimin, bahkan anaknya sendiri Abdullah bin Abdullah bin Ubayy dikatakan pernah meminta kebenaran daripada Rasulullah untuk membunuh ayahnya tetapi ditegah oleh baginda. Dan apabila Abdullah meninggal, Nabi masih ingin menunjukkan sikap timbang-rasanya sehingga sanggup menyembahyangkan jenazahnya, tetapi tindakan baginda itu kemudiannya telah dilarang oleh Allah s.w.t. (At-Taubah: 84).
ii)                    Golongan Yahudi
Di antara golongan yang paling berpengaruh dan ramai pula jumlahnya ialah kaum Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadhir dan Bani Quraidzah. Dengan termetrinya perjanjian antara mereka dengan Bai, terpaksalah sikap protes mereka dipendamkan buat sementara waktu. Dan memangnya pada tahap awalnya mereka mengira bahawa pihak Quraisy sendiri berupaya menghancurkan Islam, tetapi sebaliknya mereka dapati pengaruh Islam semakin tersebar. Tidak setakat itu sahaja, kewibawaan Muhammad dalam mengintegrasikan suku Aus dengan Khazraj menjadikannya suatu ancaman besar kepada mereka yang selama ini hidup di atas perpecahan suku-suku tersebut. Maka demi masa depan mereka, perlulah Islam atau Muhammad khususnya dilenyapkan. Untuk itu dipergunakan pelbagai taktik secara berperingkat-peringkat seperti mana tentangan orang-orang Quraisy dulu.
Langkah pertama ialah secara peperangan lisan dengan menimbulkan keraguan-keraguan kaum Muslimin terhadap Allah sebagai Pencipta dengan yang diciptakan. Tentangan seperti ini dengan mudah ditangkis oleh Nabi dengan turunnya ayat: “Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dan tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia” (Al-Ikhlas: 1-4).
Setelah cara ini gagal dalam menggoncangkan iktiqad kaum Muslimin, mereka kembali mengadu-dombakan antara orang-orang Aus dan Khazraj agar mereka kembali bercerai-berai seperti dulu. Tetapi untunglah Muhammad segera menyedarkan mereka sehingga timbul keinsafan sambil memohon keampunan kepada Allah. Apabila ini pun tidak mampan, mereka lalu berusaha agar Nabi terhindardari Madinah. Kata mereka: “Semua Rasul yang terdahulu telah mengunjungi BaitulMaqdis dan menetap di sana. Kerana itu apabila engkau (Muhammad) orang yang benar menjadi Rasul, adalah sudah sewajarnya berbuat seperti itu”. Tetapi dengan turunnya ayat Al-Quran (Al-Baqarah: 144) yang menghendaki agar baginda berkiblat ke Baitullah setelah 16 bulan menghadap ke Baitul-Maqdis, timbul pula bantahan dari kaum Yahudi sambil mengatakan bahawa mereka akan mengikutinya sekiranya baginda balik semula mengadap kiblat lamanya. Lantaran peristiwa turunlah ayat Al-Quran (AI-Baqarah: 145) yang memperlihatkan isi hati mereka yang curang itu.
Demi memelihara kesatuan umat, Rasulullah lalu mengajak kesemua golongan Yahudi dan Nasrani untuk bermubahalah (Ali-Imran: 61) yakni masing-masing pihak mendoa kepada Allah agar menjatuhkan laknat di saat itu juga. Bagaimanapun mereka menolaknya justeru kebenaran Muhammad yang mereka sendiri mengakui akibat buruknya jika disambut juga cabaran tersebut. Meskipun pihak Yahudi tidak terlibat sepenuhnya dalam Muktamar ini, tetapi niat asalnya memang ingin mengeruhkan suasana yang mana dengan cabaran bermubahalah itu menyebabkan mereka mendiamkan diri. Dan dengan kegagalan inilah baru mereka menempuh jalan kekerasan pula. Dan golongan yang pertama menunjukkan belangnya ialah Bani Qainuqa.
Dikatakan bahawa kemenangan besar kaum Muslimin dalam Perang Badar telah sengaja diperkecil-kecilkan oleh Bani Qainuqa. Bahkan sanggup pula mereka mencabar agar menentang mereka yang kononnya lebih handal dari kaum Quraisy. Pada mulanya Rasulullah sedikit gentar terhadap pengkhianatan mereka, tetapi dengan turunnya ayat Al-Quran (Al-Anfal: 58), mulalah baginda mengadakan tindakan disiplin terhadap mereka. Apa lagi pernah terjadi apabila seorang wanita Muslim diganggu oleh mereka, dan akibatnya seorang daripada Bani Qainuqa telah terbunuh oleh seorang Muslim yang melihat kejadian itu. Maka disebar-sebarkanlah fitnah jahat mengatakan bahawa Nabi mengkhianati janjinya. Semuanya ini menjadi alasan buat Nabi mengepung rumah-rumah Bani Qainuqa tersebut. Tetapi sebelum apa-apa hukuman dijatuhkan, Abdullah bin Ubayy meminta agar mereka dihalau sahaja yang mana Nabi menyetujuinya. Setelah diusir mereka menuju ke Wadil-Qura dan beberapa tempat di Sham.
Tentang Bani Nadhir pula, faktor yang menyebabkan mereka turut terusir berkaitrapat dengan peristiwa terbunuhnya dua orang dari suku Bani Kilab tanpa sengaja oleh Amru bin Umayyah ad-Dhamary, seorang utusan Nabi ke Nejd. Dan kerana diat yang hendak dibayar itu tidak mampu dipikul oleh kaum Muslimin yang terdesak itu, Nabi lalu mendatangi Bani Nadhir meminta bantuan. Sungguhpun mereka mengaku untuk menolongnya, tetapi ketika Nabi dan sahabatnya sedang menunggu dekat sebuah tembok, mereka mengambil kesempatan untuk membunuhnya seperti yang tersebut dalam Al-Quran (Al-Maidah: 11). Akibatnya berlaku sekali lagi kepungan terhadap perkam-pungan mereka selama hampir seminggu sehinggalah mereka sendiri meminta untuk meninggalkan Madinah. Nabi menerimanya dengan syarat tidak membawa baju besi bersama-sama. Akhirnya mereka menetap di Sham, tetapi juga berkembang biak di Khaibar.
Kepesatan perkembangan mereka di Khaibar menempatkan mereka sebagai pembesar-pembesar yang berpengaruh sehingga timbul keyakinan buat menyerang balas kaum Muslimin. Maka dihasutlah kabilah-kabilah Quraisy, Ghatfan, Salim, Asjad, Murrah dan lain-lainnya buat bersekutu menumpaskan Islam. Dan ketika Madinah dalam posisi tersepit oleh kepungan mereka inilah pemimpin Bani Nadhir, Huyai bin Akhtab mengajak Kaab bin Asad ketua Bani Quraidzah agar turut bergabung dengan mereka. Sebenarnya Kaab sedikit pun tidak tertarik malah enggan mencabuli persetiaan dengan Muhammad walaupun berkali-kali didesak oleh Huyai. Hanya apabila Huyai memberi jaminan kepadanya bahawa Bani Nadhir sanggup bersama Bani Quraidzah dalam perjuangan menghadapi Muhammad meskipun pasukan Al-Ahzaab kembali ke Mekah itulah baru Kaab mulai keluar dari sikap neutralnya. Penerimaan Bani Quraidzah tersebut cukup mengejutkan kaum Muslimin sehingga Rasulullah terus mengutus Saad bin Ubadah dan Saad bin Muaz untuk menasihati mereka yang mana telah ditolak oleh Kaab dengan angkuhnya.
Sebagaimana yang telah dijelaskan, tentera Al-Ahzaab terpaksa meninggalkan Madinah dengan penuh hampa sekali. Kemudiannya Bani Quraidzah telah dikepung selama hampir sebulan sehingga mereka terpaksa menyerah diri. Atas kemahuan mereka juga maka dilantiklah Saad bin Muaz sebagai Hakim. Dengan berpandukan prinsip kebebasan beragama seperti yang termaktub dalam Perjanjian Madinah, maka dijatuhilah hukumannya berasaskan kitab Taurat 20:10 – 18 di mana laki-laki dibunuh, sedang wanita dan anak-anak ditawan.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan