Layan!!

Khamis, 12 Julai 2012


BAB 3: KERAJAAN-KERAJAAN BANDAR
Pengkajian tentang penduduk-penduduk bandar (Hadari) meliputi kerajaan-kerajaan Selatan, Tengah dan Utara. Di kawasan selatan terdapat kerajaan Yaman, di kawasan tengah ialah kerajaan Hejaz atau Makkah sedangkan di utara terdapat kerajaan-kerajaan Anbat (Nabataen) dan Tadmor (Palmyra) serta Hirah dan Ghassan.
1. KERAJAAN SELATAN
Berbeza dari negeri-negeri bahagian Utara dan Tengah, Yaman menyaksikan suatu tingkat kemajuan yang terawal sekali dalam sejarah tamadun Arab purba. Hal ini berkait rapat dengan kedudukan alamnya yang sesuai sebagai tempat pertemuan bagi para pedagang. Malah pada namanya ‘Yaman’ yang bermakna ‘berkat’ itu pun sudah cukup buat menjelaskan punca kemakmurannya di mana air hujan sentiasa turun di samping kesuburan tanahnya sendiri.
Dengan kedudukan tersebut, sukarlah bagi Yaman untuk menghindarkan diri daripada pengaruh-pengaruh luar. Keistimewaan yang ada pada masyarakat Badawi dari segi kemurnian bahasa, keturunan dan kebudayaan sudah tidak ada lagi pada Yaman. Dan puncak dari pengaruh asing tersebut ialah apabila Yaman dijajah oleh kerajaan Rom (Habshah) dan Parsi. Ini kerana, seperti kata Dr. Hussain Haikal, Rom dan Parsi hanya berminat pada Yaman sahaja, berbanding dengan negeri-negeri Arab yang lain.
Di antara kerajaan-kerajaan yang pernah memerintah Yaman ialah:
1.            Main (1200 S.M. – 955 S.M.)
2.            Qatban (1000 S.M. – 955 S.M.)
3.            Saba’ (955 S.M. – 115 S.M.)
4.            Himyar (115 S.M. – 525 S.M.)
Mengenai Main dan Qatban, data-data sejarah tidak banyak memberi keterangan tentangnya. Yang jelas ialah bahawa kedua-dua kerajaan tersebut tegak hampir sezaman, dan keruntuhannya pada tahun 955 S.M., telah digantikan oleh kerajaan Saba’ yang oleh Prof. Hitti disifatkannya sebagai golongan Arab yang terawal sekali mempunyai tamadun.
Dalam perkembangannya, terdapat dua peringkat yang bukan sahaja mempunyai gelaran raja yang berbeza, bahkan juga sistem pentadbirannya serta perubahan ibu kotanya. Peringkat awalnya yang mempunyai ibu kota di Sarwah menekankan segi senibina khasnya kuil-kuil agama untuk Dewi Bulan dan juga benteng pertahanan. Dan ketika ibu kotanya berpindah ke Maarib, raja-raja Saba’ dikenali sebagai Malik Saba’, dan usaha-usaha penaklukan pun mulai menjadi rancak. Bagaimanapun kerajaan Saba’ tidaklah terkenal sebagai kuasa penakluk.
Seperti ditegaskan tadi punca asas kemajuan Yaman terletak pada faktor geografi dan iklimnya di mana air hujan sentiasa saja turun dari gunung-gunung Yaman menyusuri tanah hingga ke laut atau lembah-lembah di timur kota Maarib. Mulanya air turun melalui celah-celah dua buah gunung yang terletak di kanan-kiri lembah ini, lalu hilang terserap. Tetapi berkat pengetahuan dan kecerdasan yang ada pada penduduk Yaman itu, dibangunlah sebuah bendungan, iaitu Empangan Maarib. la dibuat daripada batu di hujung lembah yang sempit, lalu dibuatnya celah-celah untuk memungkinkan adanya pengaliran air ke tempat-tempat yang dikehendaki. Dengan adanya empangan ini, bukan sahaja mereka dapat menggunakan air pada masa-masa yang diperlukan, malah dapat mengawal banjir yang sering merosakkan kampung dan usaha-usaha pertanian. Jadi dalam soal Empangan Maarib ini, terdapat dua aspek yang seyogia diperhatikan. Pertama, ia sangat penting bagi kegiatan pertanian. Dan kedua, adanya ahli-ahli binaan atau arkitek yang merancang pembinaannya.
Jika kemajuan Saba’ banyak disebabkan oleh faktor geografi dan iklimnya, maka kemasyhurannya pula adalah kerana Ratu Balqis seperti yang tersebut dalam Al-Quran, atau Puteri Sheba seperti tercatat dalam Injil. Tentang kisab Ratu Balqis ini, terdapat dua hal yang penting. Pertamanya, sistem pemerintahannya bercorak demokrasi. Ini ketara sekali ketika dia menerima surat daripada Nabi Sulaiman yang memintanya menganut agama Allah, lalu dimintanya pertimbangan dari menteri-menterinya (An-NamI: 32). Kedua, sungguhpun kerajaannya terdiri daripada rakyat yang kuat dan berani (An-Naml: 33), namun dia lebih mementingkan perdamaian dari peperangan. Sebagai seorang yang berpandangan jauh, dijelaskannya bahaya yang akan timbul akibat penjajahan terhadap sesebuah negeri (An-Naml: 34).
Bagaimanapun kerajaan Saba’ runtuh juga akibat kecuaian rakyatnya sendiri, terutama para pemimpinnya, sehingga akhirnya berlakulah banjir besar yang menghancurkan Empangan Maarib (Saba: 16). Maka berbondong-bondonglah rakyat Yaman membawa dirinya ke utara dan tengah Tanah Arab. Misalnya qabilah Jafnah bin Amr telah berpindah ke Sham dan tinggal di suatu tempat yang banyak air bernama Ghassan. Sedang qabilah Thalabah bin Amr berpindah ke Hejaz dan tinggal di Madinah hingga dapat mengatasi orang-orang Yahudi di sana.
Kejatuhan Saba’ digantikan oleh kerajaan Himyar yang dapat mengembalikan kegemilangannya. Berbeza dengan kerajaan Saba’ yang mementingkan perdamaian, yang dengan itu dapat mengelakkannya daripada dijajah, kerajaan Himyar pula lebih menekankan perluasan jajahan takluk. Dikatakan bahawa ia bukan sahaja banyak menjajah kawasan-kawasan sekitar, bahkan menguasai jajahan-jajahan Parsi seperti Iraq dan Khurasan serta kawasan-kawasan yang berhampiran dengan Sungai Jihun dan membina bandar Samarqand.
Seperti kerajaan Saba’, kerajaan Himyar jatuh juga akhirnya. Kita telah pun mengetahui bahawa kemakmuran Yaman menimbulkan keinginan kuasa-kuasa asing seperti Rom dan Parsi untuk menguasainya.
Namun faktor ekonomi bukanlah dorongan asasi kedatangan penjajah, sebab di samping itu terdapat faktor persaingan kuasa di antara kedua-dua kuasa besar itu. Sebenarnya masing-masing pihak adalah mewakili dua kekuatan: kekuatan Kristian dan kekuatan Majusi. Seperti kata Dr. Hussain Haikal, kedua-dua kekuatan ini mempunyai hasrat ekspansi dan kolonialisasi, dan berusaha sekuat tenaga menyebarkan agamanya. Jadi faktor ekonomi dan politik, masing-masingnya telah mendorong kedatangan penjajah. Apa lagi kerajaan Himyar sendiri gemar menjajah kawasan-kawasan sekitar, yang tentunya menimbulkan kemarahan kuasa-kuasa besar tersebut.
Sepatutnya kerajaan Himyar dapat mengatasi sebab-sebab yang membawa keruntuhan Saba’ dulu, iaitu dengan memelihara dengan baik Empangan Maarib itu. Tetapi disebabkan adanya pertelingkahan terus-menerus dengan kuasa-kuasa asing tersebut, lalailah mereka untuk mengawasi dan memeliharanya. Begitupun suatu faktor yang mempercepatkan kejatuhannya ialah kekejaman rajanya yang terakhir, iaitu Yusuf Zun-Nuwas yang telah mengorbankan sampai 20,000 orang pemeluk Kristian.
Kisahnya begini: Khabarnya seorang Nasrani yang salih bernama Phemion yang berpindah ke Najran dari Rom, telah berjaya mempengaruhi sebilangan besar penduduk Najran. Apabila diketahui oleh Zu-Nuwas, lalu dipaksanya mereka menganut agama Yahudi, jika tidak akan dibunuh. Kerana mereka bertegas, maka digalilah sebuah parit yang dipasang api di dalamnya. Lalu mereka pun dihumbankan ke dalam parit yang berapi itu, sedang setengahnya dibunuh dengan pedang. Kisah ‘Ashabul-ukhdud’ yang tragis ini diceritakan juga dalam Al-Quran surah Al-Buruj: 4-8.
Bagaimanapun salah seorang mangsanya dapat lulus dari maut itu, lantas menemui Maharaja Rom meminta pertolongan. Dengan Habshah sebagai wakilnya untuk menakluki Yaman, maka tamatlah pemerintahan kerajaan Himyar. Gabenor pertamanya ialah Iryat, lalu digantikan oleh Abrahah Al-Ashram yang telah membunuh Iryat tersebut. Dan Abrahah inilah yang mengalami kegagalan ketika menyerang Makkah dengan tentera bergajahnya (Al-Fil: 1-5).
Selama 72 tahun penguasaan Habshah terhadap Yaman, akhimya seorang kerabat Himyar, Saif Zu-Yazin, lalu meminta bantuan Parsi melalui wakilnva Nukman ibnul-Munzir di Hirah untuk menghalau penjajah tersebut. Dengan bantuan Hirah Raja Saif Zu-Yazin dapat berkuasa semula, tetapi kemudiannya ia dibunuh serta digantikan oleh Wahriz, panglima Parsi. Dengan demikian bermulalah siri-siri penjajahan oleh Parsi pula, setelah mengambil-alih dari tangan Habshah.
2. KERAJAAN TENGAH
Keruntuhan kerajaan Yaman telah memunculkan sebuah kerajaan lain di Hejaz, iaitu kerajaan Makkah. Ada beberapa faktor yang telah meletakkan Makkah sebagai pengganti Yaman. Seperti yang disentuh tadi, faktor penjajahanlah yang meruntuhkan kerajaan Yaman, hingga akibatnya perdagangan di laut dikuasai obeh kuasa-kuasa asing tersebut. Kita juga telah menyebutkan betapa pentingnya Empangan Maarib sebagai nadi bagi pertanian mereka. Maka apabila ianya tidak dipelihara, dan memanglah ini yang terjadi, maka amat sukarlah bagi kerajaan Yaman untuk membangunkan ekonominya.
Nampaknya suatu faktor yang turut membantu kebangkitan kerajaan Yaman, khasnya dari segi perdagangan, juga terdapat pada kawasan Hejaz. Maksudnya kedudukan geografi kota Makkah di tengah-tengah Semenanjung Tanah Arab, antara Utara dengan Selatan itu telah menjadikannya sebagai pusat pertemuan di darat bagi para-para saudagar. Apa lagi setelah terdirinya Kaabah;dan ditambah pula oleh pengawasan yang baik oleh orang-orang Quraisy, telah menyebabkan Makkah menjadi tempat tumpuan jemaah-jemaah Haji.
Dengan demikian, kota Makkah menjadi semakin penting di zaman Jahiliah ini. Kepentingan ini dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi geografi, telah pun ditegaskan bahawa kedudukannya yang strategis di antara Utara dengan Selatan itu memudahkan perkembangannya sendiri sebagai pusat pertemuan bagi pedagang-pedagang. Biasanya dalam perjalanan mereka di antara Utara dengan Selatan itu, mereka akan berehat sekurang-kurangnya dua-tiga hari di Makkah serta mengambil air Zam-zam di sana. Lagi pun, ketika mereka mengunjungi Makkah untuk menunaikan Haji, adalah menjadi kebiasaan mereka untuk membawa bersama-sama mereka barang dagangan untuk diperniagakan di pasar-pasar yang masyhur di sana.
Sebenarnya kegiatan ekonomi tidaklah selamanya dijalankan oleh pedagang-pedagang luar, bahkan juga oleh orang-orang Makkah sendiri. Atau oleh orang-orang Yaman yang telah berpindah ke Makkah, yang mana mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perdagangan, yang mana kemudiannya pula menjadi ikutan orang-orang Makkah. Secara teraturnya perdagangan mereka dijalankan pada dua musim: Di musim panas mereka menuju utara seperti di Sham, sedang di musim dingin mereka ke selatan iaitu di Yaman (Quraisy: 1-4). Antara tokoh-tokoh Quraisy yang terlibat ialah seperti Abu Sufyan bin Harb, Walid Al-Mughirah, Abu Jahal (Abul Hakam) dan sebagainya.
Bari segi kepentingan politiknya, telah masyhur di mana-mana bahawa Makkah tidak pernah diceroboh oleh sebarang penjajah pun. Memang ada yang cuba, seperti Abrahah misalnya, tetapi kecundang belaka. Ini semakin mengharumkan namanya sendiri sebagai suatu kawasan aman untuk usaha-usaha pelaburan. Apa lagi sejak Qusai bin Kilab mengasaskan suatu sistem pentadbiran yang sistematis, dengan menjadikan Barun-Nadwah sebagai pusatnya, dan berjaya pula menyatu-padukan qabilah-qabilah Arab itu, semuanya ini menimbulkan semacam keyakinan bagi para pedagang bahawa Makkah adalah merupakan pusat keamanan.
Dan teratas dari semuanya itu, ialah kedudukan Makkah sebagai pusat agama. Sejak Kaabah didirikan, maka berdatanganlah jemaah-jemaah Haji dari segenap penjuru Semenanjung Tanah Arab saban tahun. Apa lagi sejak urusan pentadbiran dipegang oleh Qusai dan keturunannya, maka semakin teraturlah kegiatan keagamaan ini. Khusus untuk urusan Haji ini, dibentuknya bahagian-bahagian yang menjaga tentang air (Siqayah), makanan (Rifadah), mengawal Kaabah (Hijabah, Sadanah dan Imaratul-bait) dan sebagainya. Dan agar urusan Haji ini berjalan lancar, qabilah Quraisy berjaya mendapat penghormatan masyarakat berkat kejayaannya menentukan tiga bulan ‘Asyhurul-hurum’ dihormati.
Akhirnya suatu aspek yang tidak kurang pentingnya ialah kedudukan Makkah sebagai pusat kebudayaan. Dengan terkumpulnya orang-orang Arab dari segenap penjuru di musim Haji, maka lahirlah semacam pergaulan dan pertukaran kebudayaan. Apa lagi dengan adanya pusat-pusat pertemuan seperti di Baumatul-Jandal, al-Majinnah, Zulmajaz dan lebih-lebih lagi di Suq Ukkaz, kegiatan kesenian semakin bertambah rancak. Di sinilah diadakan pertandingan menggubah syair, mendengar kisah-kisah tertentu sementara menanti waktu untuk mengerjakan Haji. Di Suq Ukkaz sendiri, kehadiran jaguh-jaguh penyair, ahli-ahli pidato, ahli-ahli qasidah, penyanyi dan ahli-ahli muzik, tukang-tukang cerita dan ahli-ahli dari pelbagai bidang itu dapat disifatkan sebagai kongres kesusasteraan tahunan.
3. KERAJAAN UTARA
Di antara kerajaan-kerajaan di Utara ialah Anbat (Nabataen) dan Tadmor (Palmyra). Tetapi yang lebih penting ialah kerajaan Hirah dan Ghassan. Di sini kita tidak akan memperkatakan hal ehwal kedua-dua kerajaan Hirah dan Ghassan ini, malah yang akan ditekankan hanyalah kepentingannya kerajaan ini di Semenanjung Tanah Arab.
Ada dua aspek penting tentang kedua-dua kerajaan ini yang harus diperhatikan. Pertama ialah dari segi tujuan penubuhannya sendiri. Di Utara Semenanjung Arab ini, terdapat suku-suku bangsa Arab yang kerapkali melakukan serangan-serangan liar serta merampas, lalu melarikan diri ke pedalaman. Oleh kerana jalan ke pedalaman amat sukar, ditambah pula susah dijumpai air, menyebabkan tentera Parsi dan Rom tidak sanggup mengejar mereka. Maka untuk mengatasinya, kerajaan-kerajaan ini lalu mengumpulkan beberapa suku bangsa Arab yang mereka kenal, yang berasal dari Yaman, lalu dibentuklah kerajaan Hirah dan Ghassan sebagai dinding (hajiz) untuk melindungi dari serangan-serangan liar tersebut.
Dari segi lain pula, tujuan penubuhannya lebih berbentuk politik. Sebenarnya baik pihak Parsi mahupun Rom, masing-masingnya berhajatkan pertolongan orang Arab dalam pertikaian mereka. Sebab itu mereka memujuk suku-suku Arab agar menyebelahi mereka, dan kemudiannya lalu diletakkan di sempadan negeri-negeri mereka.
Aspek yang kedua ialah tentang peranan kerajaan Hirah atau Ghassan itu sendiri dalam menyiarkan kebudayaan Parsi dan Rom ke Semenanjung Tanah Arab. Mereka laksana jambatan yang menghubungi kawasan yang mempunyai peradaban tinggi dengan kawasan yang kurang tinggi peradabannya. Antara bidang-bidang kebudayaan tersebut ialah agama, sastera serta ilmu pengetahuan lainnya. Dari segi agama, mengalirlah agama Kristian dari Rom dan Majusi dari Parsi. Bagaimanapun, seperti yang didedahkan oleh Dr. Haikal, misi Kristian gagal mengubah keadaan paganisme di Tanah Arab, meskipun tidak dinafikan adanya pengaruh Kristian pada beberapa tempat.
Tentang aspek pemikiran dan kesusasteraan pula, sesungguhnya kemajuan yang telah dicapai di Hirah sangat mempengaruhi suku-suku Arab pada umumnya. Cerita-cerita seperti `Jazimatul-Abrasy’ dan dongeng-dongeng Zuba’, Khawarnaq, Al-Sadir menjadi bahan utama yang sangat diagungkan oleh penyair. Dan oleh kerana kemakmurannya Hirah menjadi tumpuan penyair-penyair Semenanjung Arab untuk mendapatkan hadiah sebagai imbangan daripada syair ciptaan mereka, yang kemudiannya disebarkan di daerah Badawi dan seluruh Semenanjung. Misalnya kumpulan (diwan) syair gubahan Nabighah Al-Zubyani adalah merupakan pujian-pujian kepada Nukman ibnul-Munzir, Amir Hirah.
Demikian juga di Ghassan, turut menjadi tumpuan para penyair seperti Nabighah sendiri, Al-A’sya, Al-Maraqqisy, Alqamah Al-Fahl. Malah dikatakan penyair Hassan bin Thabit sendiri pernah bertemu dengan Jabalah ibnul-Aiham, Amir Ghassan yang telah melayannya dengan begitu baik. Tidak hairanlah jika dalam syairnya, disebutkan: “Banyaklah sudah jasa-jasa mereka yang dahulu pernah saya sanjung di Bamshik”.
Demikianlah antara lain kepentingan kerajaan Hirah dan Ghassan ini. la bukan saja penting dari segi politik kepada kerajaan-kerajaan Parsi dan Rom, bahkan penting dari segi peranannya menyalurkan kebudayaan kerajaan-kerajaan tersebut di Tanah Arab.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan