Layan!!

Ahad, 8 Julai 2012

Zaman Jahiliah


BAB 1: CORAK MASYARAKAT JAHILIAH
Secara amnya masyarakat Jahiliah ialah sebarang  masyarakat yang tidak tulen pengabdiannya kepada Allah S.W.T. balk dalam aqidah mahupun Syariat, baik dalam kepercayaan mahupun peraturan hidup. Ertinya sebarang masyarakat dalam bentuk seperti ini, baik di ruang dan waktu mana sekalipun, adalah dengan sendirinya dianggap masyarakat Jahiliah. Bagaimanapun dalam konteks sejarah, istilah Jahiliah biasanya dipakai terhadap suatu masyarakat di Tanah Arab sebelum lahimya Islam. Secocok dengan pengertiannya, masyarakat Jahiliah ini memangnya ‘ jahil’ tentang nilai dan pegangan hidup yang sebenamya. Tetapi dari segi tertentu, kesusasteraan misalnya, terdapat pula kemajuan yang bererti.
Pengkajian tentang corak masyarakat Jahiliah adalah meliputi golongan-golongan Badawi (desa) dan Hadari (kota) sekaligus. Umumnya masyarakat Hadari lebih maju dan sofistikated, akibat hubungan mereka dengan dunia luar. Kemajuan seperti ini menjadikan sejarah dan kebudayaannya lebih jelas. Tentang masyarakat Badawi yang tinggal di pedalaman itu, mereka tidaklah berhubung dengan dunia luar, dan dunia luar pun tidaklah pula mengenali mereka. Keterasingan ini menjadikan keturunan, bahasa dan kebudayaan mereka tetap terpelihara tanpa dijangkiti pengaruh luar. Dan berbeza dengan masyarakat Hadari, sejarah masyarakat Badawi dapat disorot cuma setakat 150 tahun sebelum Islam, seperti yang dapat dikesan melalui hasil-hasil puisi mereka.
1. NILAI—NILAI ETIKA
Akibat daripada tekanan suasana yang serba mencabar itu, terdapatlah sifat ‘al-Ghazw’ (peperangan) di kalangan masyarakat Badawi. Konsep ini terangkum dalam filsafat hidup mereka: Bantulah saudaramu baik dia yang menzalimi atau dizalimi. Inilah juga yang dikatakan dalam syair Zuheir bin Abi Salma, seorang penyair terkenal zaman Jahiliah:
Sesiapa sahaja yang tidak menjaga kehormatan diri dan kebebasannya dengan pedang dan senjatanya, akan dimusnahkan orang begitu juga sesiapa yang tidak melakukan kezaliman terhadap orang lain, akan menerima kezaliman orang lain ke atas dirinya.
Penyair Al-Qattami juga pernah mengatakan: “Dalam kehidupan demikian, kita mestilah merompak seteru kita, jiran kita dan saudara kita, kalau tidak ada orang lain yang akan kita rompak.”
Nilai al-Ghazw ini sebenarnya berkait rapat dengan sifat ‘Asabiyyah’ (perkauman) yang juga amat dihargai dalam kehidupan mereka. Sentimen seperti ini timbul dari kesetiaan yang melulu kepada kaum atau suku sendiri, tanpa mempersoalkan apakah sukunya pihak yang menzalimi atau dizalimi. (Nota: Inilah bentuk nasionalisme yang di tentang oleh Islam). Sebab itulah kita dapati berlakunya peperangan antara qabilah-qabilah sampai berlarut-larutan jadinya. Misalnya peperangan al-Basus di antara Bani Taghlib dengan Bani Bakr yang berlanjutan selama 40 tahun cuma berpunca dari pembunuhan Kulaib bin Rabiah dari suku Taghlib oleh Jassas bin Murrah dari suku Bakr. Kesanggupan mereka untuk berperang habis-habisan kerana sebab-sebab yang kecil sahaja pernah diucapkan oleh seorang Arab Badawi demikian: “Dengan pedang akan kubersihkan maluku kembali, biar apa pun malapetaka yang akan didatangkan oleh Tuhan ke atasku”.
Kehidupan yang berasaskan nilai-nilai individualisme itu diperburukkan lagi oleh kebiasaan berpoya-poya dan menurut nafsu syahwat semau-maunya sahaja, seperti yang dibayangkan oleh penyair Tarfah bin AI-Abd:
Seandainya tiada tiga syarat kebanggaan pemuda, hidupku takkan meriah dan aku takkan menjamu teman sebaya: bujukan mania si genit jelita berwajah ayu hidangan arak membuih genit pembuka selera kepingan wang gemercangan menjamu teman seiring wang baru dan sisa peninggalan lama, semuanya aku hamburkan seenak rasa
Aku ingin disanjung dipuja
Akulah jejaka gagah perkasa . . .
Di samping nilai-nilai yang buruk tersebut, nampaknya orang-orang Arab masih memiliki nilai-nilai yang terpuji. Jika tadinya tekanan suasana menjadikan mereka gemar berperang, namun mereka juga memiliki sifat ‘Sabar’ yang menyebabkan mereka sanggup mengharungi kesukaran dengan gigih. Mereka juga memiliki sifat Muru’ah (Marwah) yang melahirkan pula sifat-sifat kepahlawanan dan Diyafah (pemurah dan melayan tetamu).
Mengenai sifat ‘Diyafah’ itu, dikatakan mereka sanggup mengorbankan kepentingannya untuk tetamu, golongan miskin atau lemah. Misalnya apabila tengah malam, mereka akan memasang api di tempat-tempat tinggi untuk menolong pengembara yang sesat. Dan apabila terdapat seseorang itu meminta bantuan sesuatu kaum, adalah menjadi tanggungjawab kaum tersebut melindunginya.
2. SISTEM SOSIAL
Suatu hakikat yang nyata ialah bahawa masyarakat Arab juga mengenali dan mengamalkan sistem kelas dan kasta. Kelas tertinggi dipegang oleh golongan aristokrat keturunan Quraisy. Mereka merupakan kelas pemerintah, bukan sahaja kerana keturunan mereka bahkan juga kerana kekayaan mereka. Bagaimanapun terdapat juga di kalangan mereka yang kurang berada tetapi masih berpengaruh, seperti Abu Talib misalnya. Selepas kaum Quraisy barulah diikuti oleh qabilah-qabilah lain yang tinggal berdekatan dengan Kaabah, jauh sedikit dari qabilah Quraisy. Memangnya menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh Qusai bin Kilab di mana ukuran tinggi-rendahnya martabat sesuatu qabilah dikira berdasarkan jauh-dekatnya kediaman mereka dari Kaabah. Salah satu daripada qabilah yang Iebih mendekati Quraisy ini ialah Bani Zohrah, iaitu keturunan bunda Rasulullah sendiri.
Sebagai suatu sistem sosial ala feudalisme, terdapatlah kelas hamba abdi yang besar bilangannya. Mereka tidak mempunyai apa-apa hak, hingga batang-tubuhnya sendiri dapat dijual-belikan. Kebanyakan mereka adalah orang Arab juga, tetapi setengahnya bukan berbangsa Arab, seumpama Bilal bin Rabah yang dimiliki oleh Umayyah bin Khalaf.
Tentang kedudukan wanita pula, pada umumnya nilai mereka sangat rendah pada pandangan masyarakat Jahiliah. Gambaran yang indah tentang kedudukan mereka dilukiskan oleh Al-Quran: “Dan sekiranya salah seorang dari mereka diberitahu tentang kelahiran seorang anak perempuan, mukanya terus jadi hitam kerana terlalu marah. Dia sembunyikan diri dari kaumnya kerana keburukan berita yang disampaikan kepadanya, apakah patut dipeliharanya dengan rasa malu atau ditanamkannya ke dalam tanah. Alangkah buruknya apa yang mereka putuskan”. (Al-Nahl: 58-59).
Mengenai kehidupan keluarga, terdapat empat cara perkahwinan yang biasa diamalkan oleh mereka. Pertamanya perkahwinan secara biasa di mana pihak wali menerima pinangan seseorang yang tertentu. Keduanya disebut ‘kahwin mencari anak pintar’, iaitu si suami membenarkan isterinya ‘digauli’ oleh lelaki lain yang dianggap pintar, agar anaknya juga menjadi demikian. Ketiganya beberapa orang (biasanya 10 orang) berpakat menyetubuhi seorang wanita, kemudian wanita itu akan menentukan sendiri siapa bapanya. Dan keempatnya seorang wanita membenarkan dirinya disetubuhi oleh beberapa orang (biasanya 10 orang) lelaki, kemudian lelaki-lelaki ini akan bermesyuarat sesama mereka tentang siapa yang akan menjadi ayahnya.
Dalam sesebuah keluarga, yang menjadi ketuanya ialah pihak lelaki sendiri. Dan di tangannyalah terletak kuasa pemutus sama ada untuk membatal atau meneruskan perkahwinannya. Mereka mengamalkan poligami yang tidak terbatas, bahkan seorang anak dapat mewarisi isteri-isteri ayahnya seperti harta benda saja Iayaknya. Penghormatan mereka terhadap kaum lelaki ketara sekali ketika pasangan yang baru berkahwin, adalah menjadi kebiasaan untuk berdoa mendapat ramai anak lelaki.
3. SISTEM EKONOMI
Berbanding dengan golongan Badawi, nampaknya sistem ekonomi golongan Hadari Iebih sofistikated. Sebagai orang kota, kebanyakan mereka adalah kaum pedagang, iaitu secara kafilah (caravan). Menurut Al-Tabary, besarnya kafilah ini sering mencapai 500 atau 1000 ekor unta. Kafilah-kafilah ini keluar dengan perlengkapan, persediaan dan kewaspadaan yang besar, didahului oleh pengintip-pengintip yang Iebih dahulu menyelidiki keadaan-keadaan di jalan, disertai oleh penunjuk-penunjuk jalan dan pengawal-pengawalnya yang menjaga keamanan kafilah-kafilah.
Mulanya perdagangan ini dipegang oleh orang-orang Yaman yang memasarkan hasil-hasil dari Hadhramaut, Zofar, India lalu membawanya ke Sham dan ke Mesir. Tetapi sejak abad ke-6 M., kedudukan mereka diambil alih oleh orang-orang Hejaz yang menjadikan Makkah sebagai pusat perdagangan yang baru. Sebab utamanya ialah kerana Yaman dijajah oleh Habshah dan kemudiannya Parsi, hingga perniagaan di laut dikuasai oleh mereka, sedang pemiagaan di darat berpindah ke tangan penduduk Makkah. Pedagang-pedagang Hejaz itu membeli barang-barang dari Yaman dan Habshah, kemudian dijual di pasar-pasar Sham dan Mesir. Bagaimanapun Makkah juga mempunyai hasil-hasilnya sendiri untuk diperdagangkan, iaitu berupa berhala-berhala yang dijual ketika musim Haji.
Selain dari usaha perdagangan, penduduk kota juga menjalankan kegiatan pertanian. Di Yaman misalnya, kegiatan pertanian merupakan aspek terpenting di dalam kegiatan ekonomi mereka, hingga dengan merosotnya pertanian, maka merosotlah pula kerajaan Yaman itu sendiri. Nampaknya penduduk-penduduk di Yaman juga terlibat dalam kegiatan pertukangan.
Adapun bagi golongan Badawi, mereka hanya menyandarkan kepada hasil temakannya, seperti unta, kambing, kuda atau biri-biri. Mereka memakan daging haiwan itu setelah dipekerjakannya, mereka meminum susunya serta membuat pakaian dari kulitnya, juga membuat khemah-khemah dari kulitnya. Dan jika sangat terdesak, ditangkapnya binatang-binatang seperti biawak dan tupai.
Nampaknya orang-orang Badawi juga mengenal sistem tukar-menukar (barter), iaitu dengan cara menukarkan ternak atau hasil-hasil ternaknya dengan barang-barang keperluan mereka, seumpama pakaian atau kurma.
Bagaimanapun sebagai golongan yang serba terdesak kehidupannya, salah satu sumber ekonomi mereka ialah merampas dan merompak. Mereka menyerang suku-suku yang dimusuhinya, serta merampas ternakan orang, wanita atau anak-anak. Dan suku yang menjadi mangsanya ini sentiasa pula mencari kesempatan untuk menyerang balas. Semuanya itu adalah manifestasi dart sifat ‘al-Ghazw’ akibat suasana sekeliling yang serba mencabar.
Dengan suasana yang serba terhimpit ini, tidak hairanlah jika orang-orang Badawi tidak dapat menetap di sesuatu tempat, sebaliknya mereka terpaksa mengembara dan berpindah-randah (nomad). Ini berlaku bukan sahaja untuk mencari air dan rumput bagi ternakan mereka, bahkan juga untuk menyelamatkan diri dari serangan suku-suku lain ataupun dari timbunan pasir-pasir yang sering mengganas.
4. SISTEM POLITIK
Sistem politik masyarakat Badawi adalah berasaskan qabilah, di mana beberapa kumpulan keluarga membentuk khemah-khemah yang merupakan sebuah Hayy. Kumpulan Hayy-Hayy ini membentuk kaum, dan beberapa kaum ini mewakili suatu qabilah dengan ketuanya sendiri yang digelar ‘Syeikh Qabilah’. Seseorang Syeikh yang dilantik haruslah memiliki sifat-sifat keberanian, pemurah dan bijaksana. Malah ia haruslah juga seorang hartawan yang sudah berumur.
Tugas-tugas seorang Syeikh meliputi menjaga keamanan qabilahnya di samping membuat perjanjian dengan qabilah-qabilah lain sekiranya timbul perselisihan. Jawatan Syeikh ini biasanya dapat diwarisi oleh anak-anaknya, dengan syarat pada dirinya terdapat kebolehan yang setanding kalau tidak pun melebihi bapanya.
Bagaimanapun semuanya itu dari segi teorinya sahaja, sebab dalam praktisnya bagi suatu golongan yang kasar dan sukakan peperangan seperti mereka itu, sukarlah dapat merasai suatu pemerintahan yang teratur dan memuaskan. Adalah menjadi bawaan hidup mereka sendiri untuk bermusuh-musuhan dengan qabilah-qabilah lain, meskipun kerana sebab-sebab yang kecil. Ini berbeza dengan golongan Hadari yang Iebih gemar kepada keamanan dan tunduk di bawah suatu kuasa pentadbiran yang tetap dan mantap. Sebagai golongan yang terlibat dalam perdagangan – dan urusan ini selalunya melibatkan hubungan dengan bangsa-bangsa asing yang mempunyai peradaban tinggi – tentulah fikiran mereka lebih matang. Sebab itu dalam urusan pemerintahan mereka, terdapat badan atau jemaah yang mentadbirkannya dalam beberapa bidang. Di Makkah sendiri terdapat pembahagian-pembahagian tugas di bawah pimpinan dewan pusatnya sendiri, iaitu Barun-Nadwah.
Walau bagaimanapun agak sukar juga untuk menentukan dengan pasti sistem politik yang diamalkan oleh golongan Hadari ini. Jikalau golongan Badawi mengamalkan sistem politik qabilah, nampaknya golongan Hadari yang walaupun mempunyai sistem pentadbiran yang lebih tetap dan teratur, tetapi sistem politiknya beraneka ragam. Di Selatan, ia lebih cenderung kepada sistem beraja. Di Utara pula, khasnya di Hirah dan Ghassan, ia lebih merupakan sebuah negara naungan (protectorate) Parsi atau Rom. Ada pun di Makkah sendiri, ia bercorak aristokrasi, yakni sekumpulan para-para bangsawan (Quraisy) mendominasi pentadbirannya.
5. AGAMA DAN KEPERCAYAAN
Sebenamya dalam kalangan bangsa Arab, sudah terdapat agama-agama langit (Samawi) seperti Yahudi, Nasrani dan agama Nabi Ibrahim. Penganut-penganut Yahudi terdapat di Yaman, Khaibar dan di Utara Hejaz. Misalnya raja terakhir kerajaan Himyar di Yaman, Zu Nuwas adalah seorang penganut agama Yahudi yang fanatik. Sejarah mencatatkan bahawa Zu Nuwas pernah menyerang Najran disebabkan penduduknya yang beragama Nasrani telah membunuh dua orang anak Yahudi. Selain di Najran, penganut-penganut agama Nasrani terdapat juga di Ghassan dan di sepanjang pantai Semenanjung Arab. Dikatakan bahawa agama Nasrani multi memasuki Tanah Arab sejak abak ke-2 M., sewaktu pendita Ariganus datang bertamu kepada salah satu suku di Syria. Seterusnya pada abad ke-4 M, pendita Musa berjaya mempengaruhi suku Ghassan agar memeluk agama ini.
Agama Nabi Ibrahim pula nampaknya sudah diwarnai oleh corak-corak asing sehingga sudah bercampur-baur dengannya. Misalnya dalam upacara-upacara Haji dan korban yang mana disertai juga oleh unsur-unsur keberhalaan. Begitupun di sana masih terdapat penganut-penganut agama ‘Hanif’ ini yang gigih mempertahankan keaslian ajarannya.
Selain dari agama-agama tersebut, orang-orang Arab juga menyembah malaikat, yang mereka sifatkan sebagai wakil Tuhan yang dapat memberi atau mencabut sesuatu pemberian itu. Mereka menuhankan Allah dan malaikat sekaligus, bahkan menganggap bahawa para malaikat itu puteri-puteri Allah. Di samping itu mereka juga menyembah jin, hantu atau roh-roh yang telah meninggal dunia kerana dianggap semuanya mempunyai hubungan langsung dengan malaikat dan Tuhan. Di antara sembahan-sembahan mereka juga ialah matahari, bulan dan bintang-bintang yang bertaburan banyaknya itu. Ini kerana menurut anggapan mereka bintang-bintang itu diberi kekuasaan penuh oleh Tuhan untuk mengatur alam ini.
Tidak cukup dengan sembahan-sembahan tersebut, mereka lalu menyembah berhala-berhala yang dibuat dari batu atau kayu. Ada beberapa teori tentang sebab-sebab mereka menyembah berhala, setelah sekian lama mematuhi ajaran-ajaran Nabi.
1.            Penghormatan yang berlebihan terhadap Kaabah. Biasanya sesiapa yang meninggalkan kota Makkah akan membawa bersamanya batu-batu dari Tanah Haram sebagai bukti cintanya kepada Makkah. Batu-batu ini disifatkan sebagai pengganti Kaabah yang mana mereka akan bertawaf sekelilingnya. Dan lama-kelamaan penghormatan tersebut berubah kepada penyembahan.
2.            Dikatakan juga bahawa berhala-berhala Wadda, Suwaa, Yauq, Yaghus dan Nasr adalah patung lima orang mulia yang meninggal dalam bulan yang sama. Lantaran kesedihan yang amat sangat, saudara-mara mereka menyetujui agar diukir wajah mereka sebagai penghormatan. Pada mulanya bentuk penghormatan hanyalah sekadar mengelilinginya sahaja oleh keluarganya sendiri, tetapi akhirnya ukiran-ukiran tersebut lalu disembah pula orang ramai.
3.            Amalan menyembah berhala juga dikaitkan dengan peristiwa Isaf dan Nailah yang saling cinta-mencintai, tetapi kerana melakukan kecurangan, kedua-duanya lalu menjadi batu dan diletakkan di sisi Kaabah agar menjadi tauladan kepada orang lain. Malangnya batu-batu tersebut kemudiannya disembah pula.
Teori lain pula mengatakan bahawa Amr bin Lubay, ketua Bani Khuzaah di Makkah telah pergi ke Balqa’ di Sham. Di sana ia melihat penduduknya menyembah berhala, arca-arca dan sebagainya. Kerana sangat tertarik, ia lalu membawa pulang satu berhala besar ‘Hubal’ untuk disembahnya, malah diserunya pula agar penduduk-penduduk di Hejaz turut menyembahnya juga.
Nampaknya orang-orang Arab tidak cukup setakat menyembah berhala sahaja, malah mereka juga mempunyai beberapa adat kebiasaan dan kepercayaan tahyul. Antaranya ialah:
1.            Jika seseorang itu membuat sesuatu yang penting, seperti hendak bermusafir atau berkahwin, dia akan menemui berhala Hubal terlebih dulu. Di hadapan berhala tersebut dan berhala-berhala lain juga terdapat ‘Azlam’, yakni beberapa bilah semacam anak panah yang bertanda ‘Ya’ atau Tidak’ untuk menentukan boleh-tidaknya dia melakukannya.
2.            Penghormatan terhadap berhala-berhala ada kalanya sehingga sanggup mempersembahkan korban manusia kepadanya, seperti tindakan Abdul Mutalib menyerahkan anaknya Abdullah untuk dikorbankannya.
3.            Mereka berkeyakinan bahawa sesiapa yang mencela atau mencaci-maki berhala ‘Lata’ dan ‘Uzza’, ia akan ditimpa penyakit sopak.
4.            Jika mereka ingin mengembara, diikatnya suatu simpulan pada sebatang pokok. Sekiranya sepulangnya kelak didapati simpulan itu terbuka, menunjukkan yang isterinya bersikap curang kepadanya.
5.           Jika ia hendak berjalan, dilihatnya dulu langkah burung, kiranya burung itu terbang ke kanan ketika dipandangnya, itu alamat baik. Ban kalau ke kiri, itu tanda kesialan.
6.            Sekiranya kambing mulai beranak jantan, kambing itu akan diserahkan kepada berhala yang mereka sembah. Ban sekiranya untanya beranak sampai 10 kali, induknya akan diserahkan kepada berhala juga.
7.           Apabila seseorang itu telah mati, rohnya akan menjadi seekor burung ‘Hammah’.
8.            Jika seseorang itu merasa lapar, perutnya akan digigit oleh seekor ular yang berada dalam perutnya.
9.            Mereka melarang dibunuh ular, kerana jika ular itu mati, nanti hantu ular itu akan datang membalas dendam.
10.          Sewaktu musim kemarau, diikatkanlah rumput-rumput kepada seekor kambing, lalu dibakarnya dengan harapan bahawa hujan akan turun.
11.          Jika seseorang itu lambat mendapat jodoh, maka dibahagi dua rambutnya; sebahagian dilapihnya dan sebahagian lagi dilepaskannya. Lalu dicelak matanya sebelah, bertentangan dengan rambut yang dilapih itu. Setelah itu dibuka betisnya sebelah dan di waktu malam dia akan membaca: Saya mahu kahwin sebelum subuh.
12.         Mereka biasa memakai cincin besi atau tembaga dengan harapan akan menambah kekuatan.
13.          Kalau orang sesat di jalan, maka kain yang dipakainya, dibalikkan memakainya, agar tidak sesat.
Demikianlah beberapa adat dan kepercayaan tahyul dalam kalangan orang-orang Arab. Nampaknya di samping agama dan adat-adat  tersebut, orang-orang Arab ada yang menganut agama Majusi yang berasal dari Paris. Dan dalam hal ini, wilayah Al-Hirah banyak sekali memainkan peranannya dalam menyalurkan kebudayaan Parsi ke Tanah Arab.
Dari segi pengaruhnya, nampaknya agama ‘Pagan’ (menyembah berhala dll) lebih meluas dan berpengaruh daripada agama-agama lain. Adalah suatu hal yang sangat menakjubkan kenapa orang-orang Arab sanggup mempertahankan kepercayaan Paganisme mereka, meskipun kekuatan agama Kristian dan Majusi begitu gigih menyebarkan pengaruhnya. Ada beberapa sebab kenapa hal ini berlaku:
1.            Konflik dalam diri Kristian sendiri, iaitu sekitar masalah kedudukan Mariam dll, yang menimbulkan perdebatan yang membawa kehancuran iman mereka sendiri.
2.            Usaha orang-orang Yahudi yang giat membendung arus agama Kristian, suatu kuasa yang pernah mengusir mereka dari Palestine, dan kini bernaung di bawah panji kerajaan Rom.
3.            Anggapan orang-orang Arab sendiri yang melihat wujudnya unsure-unsur Paganisme dalam kalangan orang-orang Kristian, seperti mencium patung St. Peter sehingga pihak Gereja setiap waktu terpaksa memperbaiki kembali kerosakannya. Adanya persamaan seperti ini membuatkan orang-orang Arab kurang berminat memeluk agama Kristian yang “2 x 5 = 10″ sahaja dengan amalan mereka.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan